Diferenční zkoušky

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

Pokud se uchazeč hlásí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu na Fakultě strojní ZČU v Plzni po absolvování bakalářského studijního programu této fakulty, který měl jiné zaměření, nebo po absolvování studijního programu na jiné vysoké škole / fakultě, budou v rámci přijímacího řízení posouzeny dosud splněné předměty a porovnány s požadovaným minimem znalostí požadovaných pro zvolený program / specializaci.

V případě zjištěného rozdílu budou předepsány vyrovnávací předměty ke splnění v průběhu studia v případě přijetí:

- všeobecné předměty strojírenského základu (předepíše proděkan pro studium)
- odborné předměty dle zvoleného programu / specializace (předepíše pedagogický poradce, či jiný pověřený pracovník z odborné katedry, která daný studijní program garantuje).

Předměty splněné v rámci předchozího VŠ studia budou posouzeny na základě doložené přílohy k přihlášce (dodatek k diplomu nebo školou potvrzený výpis absolvovaných předmětů).
Pokud uchazeč absolvoval přechozí studium na FST, přílohy k přihlášce nepožadujeme – předchozí studiumbude ověřeno v IS/STAG.
Pokud se uchazeč hlásí do navazujícího studia na FST opakovaně, budou diferenční zkoušky znovu posuzovány. Ve formuláři „Předepsané diferenční zkoušky“ uchazeč vyplní předchozí absolvované studium a k přihlášce znovu doloží předměty, které byly absolvované v rámci tohoto studia. Předměty absolvované v rámci studia na FST doplní studijní referentka dle údajů v IS/STAG.
V případě, že nemohou být posouzeny dříve splněné předměty, budou předepsány všechny diferenční zkoušky požadované pro konkrétní studijní program či specializaci.

Diferenční zkoušky se posuzují pro každou podanou přihlášku. Podepsaný formulář je proto třeba vyplnit ke každé z nich.

Hlásí-li se uchazeč ke studiu studijního programu, který přímo navazuje na odpovídající specializaci bakalářského studijního programu Strojní inženýrství, diferenční zkoušky předepisovány nebudou. Není proto požadován ani formulář „Předepsané diferenční zkoušky“ jako povinná příloha k přihlášce.

Jak a kdy si diferenční předměty zapsat?

Předepsané předměty si přijatý uchazeč zapisuje v rámci předzápisu (dle pokynů zaslaných spolu s rozhodnutím - v 1. kole, či uveřejněných na webu fakulty - ve 2. kole). Doporučujeme zapsat si tyto předměty v 1. roce studia, není to však podmínkou. Předměty nejsou součástí standardního studijního plánu, v nabídce předzápisu (Portál - Moje studium - Předzápis - záložka „Struktura studijního plánu“) tedy nejsou a je třeba je zapsat jednotlivě na záložce „Vyhledat předmět“. Zápis je možný do naplnění kapacity předmětu.