Přejít k obsahu

Přílohy k přihlášce

Jaké doklady požadujeme kromě podepsané přihlášky?

______________________________________________________________________________________

A/ Uchazeči o bakalářský studijní program B2301 / B2341

(Podmínkou pro přijetí v bakalářském studijním programu je maturitou zakončené středoškolské studium.)

Absolventi středních škol / VOŠ:

·         ověřená kopie maturitního vysvědčení (nutno doložit nejpozději v den zápisu)

·         školou potvrzený výpis známek - preferujeme katalogový list žáka (není-li možné získat, doručte stranu 2 z přihlášky, případně úředně ověřené kopie všech výročních vysvědčení ze střední školy)

·         nepovinné přílohy = Aktivita (bude-li uplatňováno pro další body):

např. doklad o velmi dobrých výsledcích ve středoškolské soutěži (Ma/Fy olympiáda, SOČ), doklad o absolvování Národní srovnávací zkoušky (SCIO), doklad o získání státní zkoušky nebo certifikátu z cizího jazyka (FCE, CAE, CPE…) apod.

Způsob hodnocení uchazečů podle výsledků středoškolského studia je součástí dokumentu Podmínky přijímacího řízení (Příloha č.1).

Důležité termíny

Studenti vysokých škol (stávající nebo neúspěšně ukončené studium):

·         doklad o studiu na VŠ  (potvrzení o studiu, potvrzený výpis absolvovaných předmětů apod.)

Poznámka: Pokud nemůžete doložit předchozí studium na VŠ, budeme Vás posuzovat podle výsledků studia na střední škole, a budeme proto požadovat odpovídající doklady (viz výše).

Uchazeči, kteří se na program hlásí opakovaně po předchozím neúspěšném studiu na FST, nemusí dokládat nic, kromě podepsané přihlášky.

Absolventi vysokých škol:

ověřená kopie diplomu a přílohy k diplomu, popř. potvrzený výpis absolvovaných předmětů  a potvrzení o absolvování.

______________________________________________________________________________________

B/  Uchazeči o navazující magisterský studijní program N2301

(Podmínkou pro přijetí v navazujícím magisterském studijním programu je úspěšně dokončené bakalářské studium.)

Absolventi programu B2301/B2341 na FST ZČU (SZZ 2019):

·         předvyplněný formulář  Diferenční zkoušky – není nutné, pokud  pokračujete na stejném oboru (např. B2301 PIMB – N2301 PIMN)

 Uchazeči z FST, kteří se na program N2301 hlásí opakovaně:

·         předvyplněný formulář Diferenční zkoušky a

·         ověřená kopie diplomu a přílohy k diplomu (případně potvrzený výpis absolvovaných předmětů), pokud jste bakalářské studium absolvoval(a) na jiné škole

 Ostatní absolventi VŠ  (včetně dřívějších absolventů FST):

·         předvyplněný formulář Diferenční zkoušky a

·         ověřená kopie diplomu a přílohy k diplomu, popř. potvrzení o absolvováni a potvrzený výpis absolvovaných předmětů (absolventi 2019 mohou doručit dodatečně do daného termínu).

Pokud uchazeč - občan ČR - absolvoval předchozí studium v zahraničí, musí doložit nostrifikaci.

______________________________________________________________________________________

C/  Uchazeči ze zahraničí (Foreign Applicants) - studium v češtině:

Požadujeme:

·         kopie pasu (stránka s osobními údaji)

·         úřední překlad (do češtiny) dokladu předchozího studia  (maturitní vysvědčení / VŠ diplom + výpis předmětů) - není nutné u dokladů vystavených ve slovenštině/angličtině

·         nostrifikaci dosaženého vzdělání proklik na http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

·         povolení k dočasnému / trvalému pobytu na území ČR

·         doklad o znalosti českého jazyka minimálně na úrovni B1 (není nutné u slovenských uchazečů)

Doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka musí být vydán školou, která je uvedena v seznamu škol oprávněných tuto zkoušku provádět (vyhl. MŠMT ČR 348/2008 Sb.). Studenti mohou také vykonat přijímací zkoušku z českého jazyka po předchozí domluvě na ÚJP ZČU v Plzni. V případech hodných zvláštního zřetele může děkan tuto zkoušku uchazeči prominout (např. v případě doloženého předchozího studia na jiné VŠ v ČR).

Další informace o studiu na ZČU najdete na stránkách Zahraničního oddělení.

_______________________________________________________________________________________

Přílohy je třeba doručit včas do mezního termínu  – viz „Podmínky pro přijetí ke studiu…“ Uchazečům, kteří ani po upozornění požadované doklady nedodají, bude přijímacího řízení zastaveno.

Patička