Přejít k obsahu

Přílohy k přihlášce

A/  Uchazeči o bakalářské studijní programy

Podmínkou pro přijetí v bakalářském studijním programu je maturitou zakončené středoškolské studium.

Uchazeči ze středních škol / VOŠ doloží:

 • úředně ověřenou kopie maturitního vysvědčení,
 • školou potvrzený výpis známek - preferujeme katalogový list žáka (není-li možné získat, doručte stranu 2 z přihlášky, případně úředně ověřené kopie všech výročních vysvědčení ze střední školy),
 • nepovinné přílohy = položka Aktivita (bude-li uplatňováno pro další body):

např. doklad o velmi dobrých výsledcích ve středoškolské soutěži (Ma/Fy olympiáda, SOČ), doklad o absolvování Národní srovnávací zkoušky (SCIO), doklad o získání státní zkoušky nebo certifikátu z cizího jazyka (FCE, CAE, CPE…) apod.

Způsob hodnocení uchazečů podle výsledků středoškolského studia je součástí dokumentu Podmínky přijímacího řízení.

Uchazeči z vysokých škol:

 • stávající nebo neúspěšně ukončené VŠ studium - doklad o studiu na VŠ (potvrzení o studiu, včetně potvrzeného výpisu absolvovaných předmětů),
 • absolventi vysokoškolského studijního programu - úředně ověřená kopie diplomu a přílohy k diplomu, popř. potvrzení o absolvováni včetně výpisu absolvovaných předmětů.

Poznámka: Pokud nemůžete doložit předchozí studium na VŠ, budeme Vás posuzovat podle výsledků studia na střední škole, a budeme proto požadovat odpovídající doklady (viz výše).

Uchazeči, kteří se na bakalářský program hlásí opakovaně – nepožadujeme žádné přílohy.

Zahraniční uchazeči – viz níže

B/  Uchazeči o navazující magisterské studijní programy

Podmínkou pro přijetí v navazujícím magisterském studijním programu je úspěšně dokončené bakalářské/ magisterské studium.

Absolventi bakalářského programu B2301/B2341 na FST ZČU (SZZ 2020):

 • předvyplněný formulář  Diferenční zkoušky

Uchazeči z FST, kteří se na navazující program hlásí opakovaně po předchozím neúspěšném studiu:

 • předvyplněný formulář Diferenční zkoušky a
 • ověřená kopie diplomu a přílohy k diplomu (případně potvrzený výpis absolvovaných předmětů), pokud jste bakalářské studium absolvoval(a) na jiné škole

 Ostatní absolventi VŠ  (včetně dřívějších absolventů FST):

 • předvyplněný formulář Diferenční zkoušky a
 • úředně ověřená kopie diplomu a přílohy k diplomu (případně potvrzený výpis absolvovaných předmětů), pokud jste bakalářské studium absolvoval(a) na jiné fakultě / univerzitě

Zahraniční uchazeči – viz níže

C/ Uchazeči ze zahraničí (Foreign Applicants) o studium v češtině

musí kromě požadovaných dokladů dle vybraného programu doložit

 • kopii pasu (stránka s osobními údaji),
 • úřední překlad dokladu předchozího studia do češtiny/angličtiny  (maturitní vysvědčení / VŠ diplom + výpis předmětů) - není nutné u dokladů vystavených ve slovenštině/angličtině,
 • nostrifikace dosaženého vzdělání: nostrifikace středoškolského studia (zajišťuje krajský úřad) / nostrifikace vysokoškolského studia (zajišťuje ZČU)
 • povolení k dočasnému / trvalému pobytu na území ČR,
 • doklad o znalosti českého jazyka minimálně na úrovni B1 (není nutné u slovenských uchazečů, případně u uchazečů, kteří předchozí studium absolvovali v češtině).*

* Doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka musí být vydán školou, která je uvedena v seznamu škol oprávněných tuto zkoušku provádět (vyhl. MŠMT ČR 348/2008 Sb.). Studenti mohou také vykonat přijímací zkoušku z českého jazyka po předchozí domluvě na ÚJP ZČU v Plzni. V případech hodných zvláštního zřetele může děkan tuto zkoušku uchazeči prominout (např. v případě doloženého předchozího studia na jiné VŠ v ČR).

Další informace o studiu na ZČU najdete na stránkách Zahraničního oddělení.

_______________________________________________________________________________________

Přílohy je třeba doručit včas do mezního termínu  – viz „Podmínky pro přijetí ke studiu…“ Uchazečům, kteří ani po upozornění požadované doklady nedodají, bude přijímacího řízení zastaveno.

Patička