Přejít k obsahu

Diferenční zkoušky

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

VYROVNÁVACÍ PŘEDMĚTY

Studijní program N2301-Strojní inženýrství navazuje na bakalářský studijní program B2301-Strojní inženýrství. Uchazeč o studium do tohoto navazujícího magisterského studijního programu předkládá spolu s přihláškou mimo jiné soupis předmětů absolvovaných v rámci předchozího VŠ studia. V případě, že uchazeč absolvoval jiný studijní program než B2301 na FST, nebo jiné zaměření v rámci tohoto programu, než je obor, na který se hlásí, fakulta posoudí nutnost předepsat vyrovnávací předměty (diferenční zkoušky) a vypíše je do uchazečem předvyplněného formuláře. Tyto předměty je pak třeba v průběhu studia splnit nad rámec standardního studijního plánu. Pokud uchazeč požadované předměty (případně jim obsahem a rozsahem odpovídající) ve svém předchozím studiu splnil, nebudou již pro úspěšné dokončení studia programu N2301 požadovány.

Uchazeč, který se hlásí na více než jeden z nabízených oborů programu N2301, vyplní formulář pouze pro obor s určenou prioritou 1. Formulář požadujeme i od uchazečů, kteří se na program hlásí opakovaně po předchozím neúspěšném studiu na FST, pokud pro ně neplatí níže uvedená výjimka.

Kopii formuláře s předepsanými vyrovnávacími předměty obdrží přijatý uchazeč spolu s rozhodnutím.

Výjimka: Absolventům programu B2301 na FST v Plzni, kteří pokračují ve studiu v programu N2301 beze změny oboru, nebudou předepsány žádné vyrovnávací předměty. V tomto případě proto není nutné přikládat k přihlášce předvyplněný formulář.

Seznam vyrovnávacích předmětů

ZÁPIS VYROVNÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Předepsané předměty si přijatý uchazeč zapisuje v rámci předzápisu (dle pokynů zaslaných spolu s rozhodnutím - v 1. kole - či uveřejněných na webu fakulty - ve 2. kole). Doporučujeme zapsat si tyto předměty v 1. roce studia, není to však podmínkou. Předměty nejsou součástí standardního studijního plánu, v nabídce předzápisu (Portál - Moje studium - Předzápis - záložka „Struktura studijního plánu“) tedy nejsou a je třeba je zapsat jednotlivě na záložce „Vyhledat předmět“. Zápis je možný do naplnění kapacity předmětu.

Patička