Přejít k obsahu

Průběh přijímacího řízení

Uchazeči o studium jsou přijímáni bez zkoušky po posouzení předchozího středoškolského / vysokoškolského studia a případných dalších aktivit na základě doručených dokladů až do naplnění volné kapacity.

První semestr studia je koncipován jako prodloužené přijímací řízení, kdy mohou uchazeči prokázat své schopnosti studovat zvolený obor na vysoké škole. Mezní termín pro splnění stanovených podmínek prvního semestru studia je určen Harmonogramem akademického roku 2019/20 na ZČU. Podmínkou je získání daného počtu kreditů v souladu s vyhláškou děkana č.11D/2014.

Přijímání nových studentů do bakalářského studijního programu probíhá na základě bodovacího systému, kdy jsou každému uchazeči přiznávány body za výsledky středoškolského studia a výsledků z matematiky. K tomu se přidávají body za ostatní aktivity, které jsou ukazatelem zájmu o technické obory, či za znalost cizího jazyka. Uchazeči, vyhodnocení jako vyhovující, budou pozváni k zápisu. Podmínkou pro přijetí a následného zápisu ke studiu je maturitou zakončené středoškolské studium doložené ověřenou kopií maturitního vysvědčení.

Studenti, kteří již na vysoké škole studovali nebo studují, budou přijímáni na základě doložení tohoto studia s přihlédnutím k jeho výsledkům.

Kritérium pro opakované přijetí neúspěšných studentů FST je dosažení alespoň 30 kreditů za ukončený akademický rok s přihlédnutím k počtu let odstudovaných na FST a počtu předchozích přijetí na FST.

Podmínkou pro přijetí nových studentů do navazujícího magisterského studijního programu je absolvované bakalářské studium zakončené státní závěrečnou zkouškou, ideálně na fakultě technického zaměření, doložené ověřenou kopií diplomu, případně potvrzení o absolvování studia vydané příslušnou vysokou školou. Uchazečům (zejména z netechnických oborů) mohou být předepsány vyrovnávací předměty, které je třeba v průběhu studia splnit nad rámec daného studijního plánu. Proto je třeba doložit také absolvované předměty z předchozího VŠ studia/studií. Uchazeč se hlásí přímo na jeden z nabízených oborů studia s možností zvolení náhradního oboru podáním další přihlášky.  

Kritérium pro opakované přijetí neúspěšných studentů FST je dosažení alespoň 30 kreditů za ukončený akademický rok s přihlédnutím k počtu let odstudovaných na FST a počtu předchozích přijetí na FST. Zároveň budou znovu posouzeny splněné předměty, případně předepsány diferenční zkoušky. Proto je třeba znovu doložit absolvované předměty z předchozího VŠ studia/studií.

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí

Rozhodnutí přijímací komise bude přístupné na portal.zcu.czdo 24 hodin od zasedání přijímací komise. Písemné rozhodnutí zasíláme uchazečům do 30 dnů. Informace o rozhodnutí přijímací komise nemohou být podávány telefonicky. Nepřijatí uchazeči mohou před vypršením odvolací lhůty poslat písemné odvolání děkanovi fakulty prostřednictvím studijního oddělení. Po dobu odvolací lhůty má uchazeč právo nahlížet do spisu. 

Poučení účastníka řízení

Patička