Přejít k obsahu

FAQ = Často kladené otázky

(Frequently Asked Questions)

Jak probíhá výuka v kombinované formě?

Výuka v kombinované formě bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu probíhá jednou za 14 dní vždy v pátek a v sobotu.

Jakým způsobem se mi uznávají předměty absolvované na zahraniční univerzitě?

Existují dvě možnosti:

  1. K předmětům absolvovaným v zahraničí se přiřadí český ekvivalent předmětů (pokud existuje) a jsou vám uznány tyto české předměty jako splněné s kreditním ohodnocením dle studijních plánů FST.
  2. Předměty jsou vám uznány jako předměty volitelné (typu „C“) s kreditním ohodnocením odpovídající zahraniční univerzitě, na které byly složeny.

Opakuji ročník. V minulém roce jsem neudělal zkoušku z matematiky MS 1(zimní semestr). Ostatní složené zkoušky ze zimního semestru mi budou uznány.
Musím mít splněno za zimní semestr podmínku 10 kreditů (pokud splním pouze matematiku M1S (4 kredity), budou mi kredity chybět)?

Záleží na tom, jestli máte za první ročník odstudováno alespoň min. 30 kr. Pokud ano, podmínka min 10 kr. se na vás nevztahuje, pokud ne vztahuje se na Vás podmínka 10 kr. za ZS.
Dále pak za celý ročník (ZS + LS) musíte odstudovat min 40 kr., aby bylo možné postoupit dále. Nyní máte např. zapsáno pouze 29 kr.
Je tedy nutné si dozapsal do 10 kr. předměty ze ZS 2. roč. a do 40 kr. další předmět z 1. roč.

Je možné si v průběhu roku dozapsat nějaký předmět na letní semestr?

Ano, v průběhu upřesňujícího zápisu začátkem února je možné si nechat dozapsat předmět(y). Za zapsání každého předmětu účtován administrativní poplatek.

Potřebuji škrtnout předmět v letním semestru, co mám dělat?

Škrtnutí předmětu je možné v průběhu upřesňujícího zápisu začátkem února. Budete potřebovat odůvodnění, proč předmět škrtáte (např. nesplnění podmiňujícího předmětu - potvrdí ) a souhlas proděkana pro vzdělávací činnost . V případech vyjmenovaných ve Studijním a zkušebním řádu je škrtnutí bezplatné, jinak je účtován administrativní poplatek 100 Kč.

Je také bakalářské či navazující magisterské studium členěno na etapy?

Není. Členění na etapy můžete nalézt v různých informačních zdrojích univerzity. Na FST toto již neplatí.

Co je hodnoceno získanými kredity?

Počet kreditů vyjadřuje kvantitu (náročnost předmětu), nikoliv kvalitu studentovy práce.

Jak je hodnocena kvalita studentovy práce?

Kvalitu studentovy práce vyjadřuje vážený studijní průměr (VSP).

Jaký musím mít VSP, aby mi nebylo ukončeno studium?

Důvodem pro ukončení studia je VSP>3,40.

Co je zahrnováno do VSP?

Do VSP jsou zahrnovány předměty zakončené zkouškou. Pozor! Za zapsaný, ale neabsolvovaný předmět se počítá známka 4.

Rozkládám si ročník. Měl jsem zapsaný předmět, který jsem nesplnil. Nyní jsem si tento předmět nahradil jiným. Počítá se mi čtyřka z původního předmět u do VSP?

Ano.

Mohu v nějakém případě přijít o již v akademickém roce získané kredity ?

Ano. Pokud jste nesplnil předmět ukončený zápočtem.

Jaký minimální počet kreditů musím získat za první semestr studia?

Musíte získat minimálně 20 kreditů.

Kolik kreditů musím minimálně získat za první rok studia?

Za první rok studia musíte získat minimálně 40 kreditů. Pozor, toto je minimální hodnota. Průměrně byste měli získat kolem 60-ti kreditů.

Jak je to s minimálním počtem kreditů, které musím získat v dalších letech studia?

Minimálně 80 kreditů za 4 po sobě jdoucí semestry.

Proč je zaveden systém čtyř semestrového součtu kreditů?

Aby měl student možnost v jednom roce postup studia zpomalit a v příštím roce zpoždění dohonit.

V jakém maximálním rozsahu kreditů si mohu zapsat předměty v jednom akademickém roce?

Maximálně 75 kreditů.

Nepodařilo se mi absolvovat povinný předmět. Mo hu si jej zapsat znovu?

Ano. Nejvýše však dvakrát.

Neabsolvoval jsem určitý předmět. Mohu pokračovat v ostatních předmětech?

Ano, ale jen v těch předmětech, které na daný předmět přímo nenavazují. Pozor na prerekvizity!

Neuspěl jsem v povinně volitelném nebo výběrovém předmětu. Mohu si jej zapsat ještě jednou?

Ano. Nebo si můžete zapsat předmět jiný. Musíte však respektovat ostatní stanovené podmínky (např. nutnost voli t z bloku a pod.).
Pozor také na VSP.

Mohu za jeden předmět získat kredity i vícekrát?

V průběhu jednoho studia v jednom studijním programu NE.

Co vyjadřuje tzv. kreditní limit (např. 30kr./sem) ve studijním programu, když musím splnit minimálně 20kr., nebo si mohu zapsat max. 75kr. v jednom akademickém roce?

Limit 20 kr. musíte splnit v 1. roce vašeho studia, pokud nechcete, aby Vám bylo studium ukončeno. Kreditní limit vyjadřuje počet kreditů, který musíte průměrně získat, pokud chcete pokračovat ve studiu a úspěšně jej ukončit.

Existuje při volbě povinných a povinně volitelných předmětů za akademický rok nějaký poměr mezi těmito předměty a předměty výběrovými?

ANO. Min . 75% kreditů musí být za předměty povinné a povinně volitelné.

Nesplnil jsem předmět v zimním semestru. Tento předmět je však vyučován i v semestru letním. Mohu si jej tedy zapsat ve stejném akademickém roce ještě jednou?

ANO. Pozor! Do VSP se Vám za příslušný akademický rok započítává také čtyřka ze zimního semestru a je to již druhé zapsání předmětu.

Mohu si ještě upřesnit zápis předmětů před letním semestrem?

ANO. Před začátkem LS probíhá upřesňující zápis předmětů. Za tento úkon je však potřeba uhradit určitý poplatek.

Studuji o jeden rok déle, než je standardní doba studia. Musím platit nějaký poplatek za studium?

NE. Fakulta však na Vás nedostává od státu dotace a Vaše studium je tedy hrazeno z rezervních zdrojů fakulty.

Jsou nějaké poplatky za studium delší než standardní doba studia prodloužená o jeden rok?

ANO. Podrobněji v brožuře INFORMACE O STUDIU.

Mám VSP = 3,405 za akademický rok. Porušil jsem v tomto případě podmínku, že nesmí být VSP>3,40?

ANO. Podle "Studijního a zkušebního řádu" ( část II, hlava II, čl.12, odst. 2) je Váš VSP=3,41, což je již nepřípustná hodnota.
Poznámka:
VSP se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

K čemu je dobrý předběžný zápis?

Pro volbu Vašeho osobního studijního plánu pro následující rok. Přihlašujete se tedy ke studiu daných předmětů (vybíráte dle informací o studiu) v příštím akad. roce.

Ze závažných důvodů jsem se nemohl předběžného zápisu zúčastnit. Znamená to tedy moje automatické vyloučení ze studia?

Ne. Musíte se však omluvit nejpozději do 5 dnů po skončení předběž. záp. a požádat děkana o prominutí předběž. záp. Pokud se děkan vyjádří souhlasně, bude Vám umožněno se za adm. poplatek zapsat dodatečnou formou předběž. záp.

Patička