Přejít k obsahu

FAQ = Často kladené otázky

FAQ = Často kladené otázky (Frequently Asked Questions)

Jak probíhá výuka v kombinované formě?

Výuka v kombinované formě bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu probíhá jednou za 14 dní vždy v pátek a v sobotu.

Jakým způsobem se mi uznávají předměty absolvované na zahraniční univerzitě?

Existují dvě možnosti:

1. K předmětům absolvovaným v zahraničí se přiřadí český ekvivalent předmětů (pokud existuje) a jsou Vám uznány tyto české předměty jako splněné s kreditním ohodnocením dle studijních plánů FST.

2. Předměty jsou Vám uznány jako předměty volitelné (typu „C“) s kreditním ohodnocením odpovídající zahraniční univerzitě, na které byly složeny.

Opakuji ročník. Musím mít za zimní semestr splněnou podmínku 10 kreditů?

Záleží na tom, jestli máte za první ročník odstudováno alespoň 30 kreditů.  Pokud ano, podmínka minimálně 10 kreditů se na Vás nevztahuje a kontrola po 1. semestru nového studia se nedělá. Uznané kredity se přitom nezapočítávají do daného akademického roku!

Je možné si v průběhu roku dozapsat nějaký předmět na letní semestr?

Ano, v průběhu upřesňujícího zápisu začátkem února je možné si dozapsat předmět(y), pokud to umožňuje kapacita rozvrhové akce. Předmět(y) zapíše Vaše studijní referentka na základě písemné žádosti.

Potřebuji škrtnout předmět v letním semestru, co mám dělat?

Zrušení zapsaného předmětu je možné v průběhu upřesňujícího zápisu začátkem února na základě písemné žádosti s odůvodněním, proč předmět škrtáte. Zrušení předmětu provede Vaše studijní referentka.

Je také bakalářské či navazující magisterské studium členěno na etapy?

Není. Členění na etapy můžete nalézt v různých informačních zdrojích univerzity. Na FST toto již neplatí.

Co je hodnoceno získanými kredity?

Počet kreditů vyjadřuje kvantitu (náročnost předmětu), nikoliv kvalitu studentovy práce.

Jak je hodnocena kvalita studentovy práce?

Kvalitu studentovy práce vyjadřuje vážený studijní průměr (VSP).

Jaký musím mít VSP, aby mi nebylo ukončeno studium?

Důvodem pro ukončení studia je VSP horší než 3,40.

Co je zahrnováno do VSP?

Do VSP jsou zahrnovány předměty zakončené zkouškou. Pozor! Za zapsaný, ale neabsolvovaný předmět končící zkouškou se počítá známka 4.

Rozkládám si ročník. Měl jsem zapsaný předmět, který jsem nesplnil. Nyní jsem si tento předmět nahradil jiným. Počítá se mi čtyřka z původního předmět u do celkového VSP?

Ano.

Jaký minimální počet kreditů musím získat za první semestr studia?

Na FST musíte získat minimálně 10 kreditů, pokud Vám nebylo uznáno z předchozího studia alespoň 30 kreditů.

Kolik kreditů musím minimálně získat za první rok studia?

Za první rok studia musíte získat minimálně 40 kreditů.  Uznané kredity se do toho nepočítají! Ideální počet kreditů za jeden akademický rok je 60.

Jak je to s minimálním počtem kreditů, které musím získat v dalších letech studia?

Minimálně 80 kreditů za 4 po sobě jdoucí semestry.

Kolik musím splnit kreditů, když budu končit a skládat státní závěrečnou zkoušku?

V tomto roce kontrolujeme už jen celkový počet získaných kreditů, tedy 180 u bakalářského studijního programu a 120 u navazujícího programu. Pokud ale ke státnicím nepůjdete, je potřeba mít k zápisu do dalšího ročníku splněno minimálně 40/80 kreditů – viz výše.

Proč je zaveden systém čtyř semestrového součtu kreditů?

Aby měl student možnost v jednom roce postup studia zpomalit a v příštím roce zpoždění dohonit.

V jakém maximálním rozsahu kreditů si mohu zapsat předměty v jednom akademickém roce?

Maximálně 75 kreditů.

Nepodařilo se mi absolvovat povinný předmět. Mohu si jej zapsat znovu?

Ano.  Předmět je možné zapsat  v průběhu studia  jen dvakrát, pokud u něj není povolen vícezápis (což je prakticky jen u předmětů KTS). Pokud se Vám ani napodruhé nepodaří předmět splnit, je to důvod k ukončení studia.

Neabsolvoval jsem určitý předmět. Mohu pokračovat v ostatních předmětech?

Ano.

Neuspěl jsem v povinně volitelném nebo výběrovém předmětu. Mohu si jej zapsat ještě jednou?

Ano. Nebo si můžete zapsat předmět jiný (např. vybrat jiný předmět z daného bloku B-předmětů). Nesplněný můžete nechat předmět, pokud máte k dispozici zápisovou propustku. Pozor na VSP.

Mohu za jeden předmět získat kredity i vícekrát?

V průběhu jednoho studia v jednom studijním programu NE. Výjimkou jsou předměty s povoleným vícezápisem (což je prakticky jen u předmětů KTS).

Existuje při volbě povinných a povinně volitelných předmětů za akademický rok nějaký poměr mezi těmito předměty a předměty výběrovými?

ANO. Minimálně 75% kreditů musí být za předměty povinné a povinně volitelné.

Nesplnil jsem předmět v zimním semestru. Tento předmět je však vyučován i v semestru letním. Mohu si jej tedy zapsat ve stejném akademickém roce ještě jednou?

ANO, ale pozor! Do VSP se Vám za příslušný akademický rok započítává také čtyřka ze zimního semestru a je to již druhé zapsání předmětu. Pokud tedy nesplníte předmět ani v letním semestru, je to důvod k ukončení studia.

Mohu si ještě upřesnit zápis předmětů před letním semestrem?

ANO. Před začátkem LS probíhá upřesňující zápis předmětů. Termín je určen Harmonogramem akademického roku.

Mohu si změnit rozvrh předmětů zapsaných do letního semestru?

Ano, přes burzu zápisů na Portálu.

Studuji o jeden rok déle, než je standardní doba studia. Musím platit nějaký poplatek za studium?

NE. Fakulta však na Vás nedostává od státu dotace a Vaše studium je tedy hrazeno z rezervních zdrojů fakulty.

Jsou nějaké poplatky za studium delší než standardní doba studia prodloužená o jeden rok?

ANO. Podrobněji na webu Informačního a poradenského centra: http://zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/poplatky-za-studium/

Mám VSP = 3,405 za akademický rok. Porušil jsem v tomto případě podmínku, že nesmí být VSP horší než 3,40?

ANO. Studium bude ukončeno.  (VSP se zaokrouhluje na dvě desetinná místa).

K čemu je dobrý předběžný zápis?

Pro volbu Vašeho osobního studijního plánu pro následující rok. Přihlašujete se závazně ke studiu daných předmětů (vybíráte dle informací o studiu) v příštím akademickém roce. Více na webu ZČU:  http://zcu.cz/study/studium-vyuka/predzapis.html

Ze závažných důvodů jsem se nemohl předběžného zápisu zúčastnit. Znamená to tedy moje automatické vyloučení ze studia?

Ne. Musíte se však omluvit nejpozději do 5 dnů po skončení předběžného zápisu a požádat děkana o jeho prominutí. Pokud se děkan vyjádří souhlasně, bude Vám umožněno zapsat si předměty dodatečně (buďto Vám bude dodatečně otevřen přístup do systému, nebo si předměty zapíšete přímo u zápisu do ročníku). Kontaktujte studijní oddělení.

Patička