Přejít k obsahu

Ukončení studia na FST

  • Absolvování – úspěšné dokončení studia (SZŘ článek 63). Postup pro ukončení studia uveden v Pokynech pro studenty závěrečných ročníků, které vydává studijní oddělení před koncem semestru.

 

  • Ukončení studia z důvodu nesplnění požadavku vyplývajícího ze studijního programu  (SZŘ článek 65, odst.1-2)
    Student obdrží rozhodnutí do vlastních rukou a má právo na odvolání. Studium se ukončuje ke dni, kdy rozhodnutí nabude právní moci (po 30 dnech od doručení).
    Student má povinnost se nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne ukončení studia dostavit na studijní oddělení fakulty strojní a zde předložit doklad o vypořádání pohledávek vůči ZČU (srovnat účet v menze, vrátit knihy vypůjčené v univerzitní knihovně a JIS kartu) a výkaz o studiu (index). Výkaz o studiu bude uzavřen, osoba obdrží doklad o studiu, případně doklad o splněných zkouškách (SZŘ, čl. 115).

 

  • Zanechání studia (SZŘ článek 65, odst.3)Student může studia zanechat kdykoli z vlastní vůle, a to písemným oznámením děkanovi prostřednictvím studijního oddělení – nestačí pouhé oznámení prostřednictvím e-mailu či telefonu. Oznámení musí být datované a podepsané. Důvod není nutné uvádět. Studium se ukončuje ke dni doručení takového oznámení.
    Student má povinnost se nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne ukončení studia dostavit na studijní oddělení fakulty strojní a zde předložit doklad o vypořádání pohledávek vůči ZČU (srovnat účet v menze, vrátit knihy vypůjčené v univerzitní knihovně a JIS kartu) a výkaz o studiu (index). Výkaz o studiu bude uzavřen, osoba obdrží doklad o studiu, případně doklad o splněných zkouškách (SZŘ, čl. 115).

 

Formulář pro vypořádání závazků vůči ZČU a formulář Žádost FST.

Postup při vrácení JIS karty

Patička