robot

Přihláškou to začíná

Máte již zvolený program, který byste chtěli na naší fakultě studovat? Nyní stačí pouze odeslat přihlášku.
PODAT E-PŘIHLÁŠKU

Přijímací řízení ke studiu v bakalářských studijních programech

Uchazeči o studium v roce 2022/2023 jsou přijímáni bez přijímací zkoušky po posouzení předchozího středoškolského/vysokoškolského studia a případných dalších aktivit na základě doručených dokladů až do naplnění volné kapacity. První semestr studia je koncipován jako prodloužené přijímací řízení, kdy uchazeči prokáží své schopnosti studovat zvolený obor na vysoké škole.

5 kroků k úspěšnému podání přihlášky

Krok 1 - zvolte si studijní program a vyplňte elektronickou přihlášku

Krok 2 - zaplaťte administrativní poplatek

Krok 3 - přiložte požadované přílohy 

Krok 4 - pošlete vše na kontaktní adresu FST

Krok 5 - nepropásněte termíny

Pro přehlednost jsme natočili video - Jak podat přihlášku na Fakultu strojní.

Podmínky pro přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Do stanoveného termínu je nutné:
1. podat přihlášku 
2. zaplatit administrativní poplatek 500,- Kč 
3. doručit požadované přílohy na studijní oddělení fakulty

Uchazeči o studium jsou přijímáni bez přijímací zkoušky po posouzení jejich předchozího středoškolského / vysokoškolského studia a případných dalších aktivit až do naplnění volné kapacity.

Výše uvedené je popsáno podrobněji v dokumentu Pravidla pro přijímací řízení 2021, viz výše. 

Podání přihlášky

Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky.
Uchazeč doručí přihlášku vyplněním elektronického formuláře (e-přihláška). 
Po doručení přihlášky obdrží uchazeč automaticky vygenerovaný potvrzující e-mail.
V přihlášce je třeba vyplnit všechny požadované údaje. Cizinec je povinen uvést bydliště v České republice.
Uchazeči (kromě cizinců a absolventů VŠ) vyplní koncové známky z matematiky a koncové průměry SŠ výročních vysvědčení (chování se nezapočítává).
Uchazeči, kteří maturují ve školním roce 2020/2021, vyplní v 1. kole přijímacího řízení u posledního ročníku výsledky za 1. pololetí. Body za „aktivitu“ přidělí fakulta.
Uchazeč vyplní své předchozí / současné VŠ studium.

Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky.
Uchazeč doručí přihlášku vyplněním elektronického formuláře (e-přihláška).
Po doručení přihlášky obdrží uchazeč automaticky vygenerovaný potvrzující e-mail.
V přihlášce je třeba vyplnit všechny požadované údaje. Cizinec je povinen uvést bydliště v České republice.
Uchazeči (kromě cizinců a absolventů VŠ) vyplní koncové známky z matematiky a koncové průměry SŠ výročních vysvědčení (chování se nezapočítává).
Uchazeči, kteří maturují ve školním roce 2020/2021, vyplní v 1. kole přijímacího řízení u posledního ročníku výsledky za 1. pololetí. Body za „aktivitu“ přidělí fakulta.
Uchazeč vyplní své předchozí / současné VŠ studium.

Mezní termín pro podání přihlášky je v 1. kole 18. 4. 2021 (8. 8. 2021 ve 2. kole, pokud bude děkanem vyhlášeno). 

Zaplacení administrativního poplatku

Nutnou podmínkou pro přijetí a registraci přihlášky je úhrada administrativně správního poplatku, který činí 500,- Kč a je v kterékoliv fázi přijímacího řízení nevratný. Poplatek je možné uhradit bezhotovostním převodem z účtu, hotově v bance či v pokladně ZČU, případně složenkou.

Bankovní spojení:

částka: 500 Kč
číslo účtu: 4811530257
kód banky: 0100
variabilní symbol: 2175000121
konstantní symbol: 0558 (bankovním převodem) / 0379 (složenkou)
specifický symbol: vygenerované oborové číslo přihlášky (u elektronicky podané přihlášky) rodné číslo uchazeče bez lomítka u přihlášky podané v listinné podobě.

Informace o účtu:
adresa příjemce: ZČU, Univerzitní 8, 301 00 Plzeň
název a sídlo peněžního ústavu: Komerční banka Plzeň – město

Po správně provedené platbě se poplatek s přihláškou spáruje a uchazeč obdrží automaticky vygenerovaný potvrzující e-mail. Doklad je proto nutný pouze v případě dohledání chybně zadané platby. 

U přihlášek nezaplacených ve stanoveném termínu děkan rozhodne o zastavení přijímacího řízení.

Termín splatnosti poplatku (tj. spárování platby s přihláškou) v 1. i 2. kole naleznete v záložce Důležité termíny

Potřebné přílohy

Požadované přílohy k elektronické / listinné přihlášce je třeba doručit osobně či poštou v daném termínu na studijní oddělení.

Děkanát Fakulty strojní ZČU v Plzni
studijní oddělení
k rukám Mgr. Kateřiny Brandové
Univerzitní 22
306 14 Plzeň

Některé přílohy (např. SŠ vysvědčení, doklad o bonusových aktivitách, certifikáty apod.) lze nahrát přímo k elektronické přihlášce. Doklad o úspěšném dokončení předchozího studiu - úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení / VOŠ či VŠ diplomu - však požadujeme pouze v listinné podobě.

Uchazeči jsou povinni doložit:
1) doklady o předchozím studiu, jsou-li požadovány
2) doklady o dalších znalostech a schopnostech, pokud chce uchazeč uplatnit doplňující bonifikaci
3) doklad o zaplacení administrativního poplatku, pokud byla platba provedena zadáním jiných, než předepsaných platebních údajů
4) doklad o znalosti češtiny / o složení zkoušky z českého jazyka - požadovaná úroveň B1, jedná-li se o cizince bez přiděleného trvalého pobytu (není požadováno od občanů Slovenské republiky)
5) kopie pasu s osobními údaji, jedná-li se o cizince bez přiděleného trvalého pobytu v ČR Lékařské potvrzení ani potvrzení zaměstnavatele fakulta nepožaduje. Uchazeč má však možnost v e-přihlášce upozornit na specifické vzdělávací potřeby (zdravotní postižení, dyslexie apod.) a doložit toto lékařskou zprávou. Následně bude kontaktován příslušným oddělením s nabídkou pomoci při studiu.

Termín pro doložení požadovaných příloh je v 1. i ve 2. kole je uveden v záložce Důležité termíny

Požadované doklady předchozího studia

Požadované doklady od uchazečů o studium v bakalářských studijních programech, kteří se hlásí:
a) ze střední školy / z vyšší odborné školy / z vysoké školy (nedokončené studium) v ČR
- úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (pouze v listinné podobě)
- katalogový list žáka potvrzený školou, NEBO vyplněná a školou potvrzená 2. strana přihlášky, NEBO kopie výročních vysvědčení ze střední školy
Fakulta nepožaduje žádný doklad, pokud již byl uchazeč na FST dříve přijat. Údaje o přijetí včetně studijních výsledků budou ověřeny v IS/STAG. 
b) z vysoké školy v ČR po úspěšně dokončeném studiu
- úředně ověřená kopie diplomu* a dodatku k diplomu, NEBO potvrzení školy o absolvování VŠ programu* a školou potvrzený výpis absolvovaných předmětů (vše pouze v listinné podobě)
*Doklad o absolvování VŠ studijního programu nahrazuje maturitní vysvědčení pro účely přijímacího řízení.
Fakulta nepožaduje žádný doklad, pokud uchazeč absolvoval studijní program na FST. Údaje budou ověřeny v IS/STAG.
c) ze střední / vysoké školy absolvované mimo ČR
- úřední překlad maturitního vysvědčení / VŠ diplomu, není-li vyhotoven ve slovenském nebo anglickém jazyce
- úředně ověřená kopie nostrifikace středoškolského / vysokoškolského vzdělání (neplatí pro uchazeče ze zemí, s nimiž má ČR uzavřenou smlouvu o uznávání dosaženého vzdělání) (vše pouze v listinné podobě)
Fakulta nepožaduje žádný doklad, pokud již byl uchazeč na FST dříve přijat. Údaje budou ověřeny v IS/STAG. 

Důležité termíny

Pro uchazeče o studium je plánovaný společný Den otevřených dveří na 26. 1. 2022 (středa) v areálu Západočeské univerzity v Plzni na Borech. Přijďte si prohlédnout fakultu a seznámit se s možnostmi výuky.

1. kolo Přijímacího řízení:

Konečný termín podání přihlášky ke studiu: 18. 4. 2022
Konečný termín pro uhrazení administrativního poplatku (spárování platby s přihláškou): 22. 4. 2022
Konečný termín pro doložení požadovaných příloh k přihlášce na Studijní oddělení FST: 22. 4. 2022
Konečný termín pro doložení nostrifikace zahraničního studia na SO FST: 22. 4. 2022
Konečný termín pro doložení úspěšného dokončení studia (maturitní vysvědčení) na SO FST: 30. 6. 2022 


Konečný termín pro doložení úspěšného dokončení studia u přijatých uchazečů (maturitní vysvědčení): u zápisu dle zaslaných pokynů nebo na studijní oddělení FST nejpozději do 30 dnů od zápisu (v případě podzimního termínu maturitní zkoušky).

2. kolo Přijímacího Řízení:

Konečný termín podání přihlášky ke studiu: 8. 8. 2022
Konečný termín pro uhrazení administrativního poplatku (spárování platby s přihláškou): 12. 8. 2022
Konečný termín pro doložení požadovaných příloh k přihlášce na Studijní oddělení FST: 12. 8. 2022
Konečný termín pro doložení nostrifikace zahraničního studia na SO FST: 12. 8. 2022
Konečný termín pro doložení úspěšného dokončení studia (maturitní vysvědčení) na SO FST: 12. 8. 2022

Vyrozumění uchazečů o výsledku přijímacího řízení

O přijetí do studijního programu rozhoduje děkan Fakulty strojní ZČU v Plzni.

Výsledek přijímacího řízení bude dostupný v aplikaci e-přihláška nejpozději do druhého pracovního dne od termínu rozhodnutí děkana FST. Uchazeč má po oznámení rozhodnutí právo nahlížet do spisu (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, § 50 odst. 5), a to dne 14. 5. 2021 na studijním oddělení fakulty (dveře UV211) v úředních hodinách 7:30 - 11:00 a 12:30 – 14:30 (30. 8. 2021 ve 2. kole, pokud bude děkanem vyhlášeno).

Písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení fakulta vydá do 30 dnů od vydání rozhodnutí o přijetí / nepřijetí / zastavení přijímacího řízení a zašle uchazeči poštou na adresu trvalého pobytu, nebo na korespondenční adresu uvedenou v přihlášce, případně si jej uchazeč osobně převezme u zápisu.

Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, § 50 odst. 6-8). Děkan může sám rozhodnutí změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání, jinak odvolání předloží k rozhodnutí rektorovi Západočeské univerzity v Plzni.