navazujici_web

Navazující  magisterské studium

Pokračujte v oboru, kterému jste se věnovali jako bakaláři, nebo si vyberte obor zcela nový. Volba je jen na vás!
Nabídka studia Podat e-přihlášku

Studijní programy

Stavba energetických strojů a zařízení

Název studijního programu: Stavba energetických strojů a zařízení (N0715A270013)
Standardní délka studia: 2 roky 
Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Zaměření:
Stavba energetických strojů a zařízení
Stavba jaderně energetických zařízení

Stavba energetických strojů a zařízení

Dvouletý magisterský studijní program je určen těm, kteří chtějí získat odborné znalosti a dovednosti v oblasti návrhu energetických strojů a zařízení nebo v oblasti jejich provozu a řízení. Posluchači se během studia seznámí s nejnovějšími výpočtovými, experimentálními a konstrukčními metodami, které se používají v průmyslové energetice. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolventům studia v magisterských studijních programech se uděluje akademický titul inženýr (ve zkratce Ing. uváděné před jménem).

Uplatnění

Díky své vysoké kvalifikaci se uplatníte na mnoha pozicích v odvětví průmyslové energetiky a investičního strojírenství, např. v elektrárnách nebo výrobních podnicích. Můžete se stát odborníkem na projektové, konstrukční, výpočtové, experimentální, technologické, výrobní, provozní a servisní práce ve výzkumných ústavech i průmyslu. Uplatníte se také jako odborní středoškolští nebo vysokoškolští učitelé.

Stavba jaderně energetických zařízení

Dvouletý magisterský studijní plán je určen těm, kteří se chtějí zaměřit na oblast návrhu, výroby a provozu jaderně energetických zařízení. Studenti se během studia seznámí s reaktorovou fyzikou, s konstrukčním a technologickým řešením jaderně energetických zařízení, regulací jaderných reaktorů, a také s oblastmi zaměřenými na provozní bezpečnost takovýchto zařízení a na jejich vliv na životní prostředí. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolventům studia v magisterských studijních programech se uděluje akademický titul inženýr (ve zkratce Ing. uváděné před jménem).

Uplatnění

Díky své vysoké kvalifikaci se uplatníte na mnoha pozicích v odvětví jaderné energetiky a jaderného strojírenství. Můžete působit jako odborník na projektové, konstrukční, výpočtové, technologické, výrobní, provozní a servisní práce ve výzkumných ústavech a průmyslu, dále v jaderných elektrárnách, v provozech výzkumných a školních reaktorů. Díky svým znalostem se prosadíte i v jiných strojírenských oborech.

Konstruování strojů a technických zařízení

Název studijního programu: Konstruování strojů a technických zařízení (N0715A270017)
Standardní délka studia: 2 roky
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Jazyk výuky: čeština
Nabízená zaměření:
Konstruování výrobních strojů a zařízení
Konstruování vozidel a manipulačních zařízení
Konstruování zdravotnické a kooperativní techniky

Konstruování výrobních strojů a zařízení

Dvouletý magisterský studijní plán je určen k získání univerzálně využitelného vzdělání v oblasti konstruování strojů a zařízení. Studenti se v závěru studia mohou zaměřit na konstruování obráběcích či tvářecích strojů, případně na univerzální technická zařízení, z čehož pak vycházejí i při své diplomové práci. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolventům studia v magisterských studijních programech se uděluje akademický titul inženýr (ve zkratce Ing. uváděné před jménem).

Uplatnění

Můžete působit jako projektanti, konstruktéři a výpočtáři ve strojírenské výrobě. Prosadíte se rovněž jako provozní a výrobní technici, dále jako vědeckovýzkumní, obchodní a řídicí pracovníci v malých i velkých firmách. Uplatníte se také jako odborní středoškolští nebo vysokoškolští učitelé. Díky svým znalostem naleznete poměrně rychle uplatnění i v jiných strojírenských oborech.

Konstruování vozidel a manipulačních zařízení

Dvouletý magisterský studijní plán poskytuje vzdělání budoucím konstruktérům, ale i profesionálním uživatelům silničních a kolejových vozidel a manipulační techniky. V závěru studia se posluchači mohou zaměřit buď na silniční, nebo kolejová vozidla, z čehož pak vycházejí i při své diplomové práci. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolventům studia v magisterských studijních programech se uděluje akademický titul inženýr (ve zkratce Ing. uváděné před jménem).

Uplatnění

Díky své odborné kvalifikaci se uplatníte jako technici v řídicích a organizačních funkcích ve strojírenské výrobě. Můžete působit také jako projektanti, konstruktéři, výpočtáři a výzkumní pracovníci v odvětví dopravní a manipulační techniky u malých i velkých firem.

Konstruování zdravotnické a kooperativní techniky

Dvouletý magisterský studijní plán je určen těm, kteří chtějí získat konstrukční vzdělání zaměřené na oblast techniky pro zdravotnické účely. Odborné technické předměty jsou doplněny okruhy ze zdravotnických oborů, aby posluchači lépe porozuměli dané problematice. Jedná se především o rehabilitaci pacientů a manipulaci s nimi. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolventům studia v magisterských studijních programech se uděluje akademický titul inženýr (ve zkratce Ing. uváděné před jménem).

Uplatnění

Uplatnění naleznete především v oblasti konstrukce zdravotnické techniky. Díky svým znalostem však můžete působit i na pozicích v příbuzných strojírenských oborech, např. v konstrukčních kancelářích, servisních střediscích apod.

Obrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality

Název studijního programu: Obrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality (N0715A270011)
Standardní délka studia: 2 roky
Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Zaměření: bez specializací

Dvouletý magisterský studijní plán je určen těm, kteří chtějí prohloubit své znalosti v oblasti strojírenské technologie a vlastního procesu obrábění. Studium je tvořeno bloky předmětů zaměřených na moderní a efektivních metody obrábění a výroby konstrukčních dílů (kompletní obrábění, progresivní obrábění, HSC, víceosé obrábění, nekonvenční metody obrábění apod.) s podporou výpočetní techniky (NC programování), jejich montáž, projektování výroby a kvalitativní kontrolu – metrologii. Absolvent bude znát možnosti aditivních technologií a integrovaných systémů obrábění. Posluchači rovněž absolvují předměty zaměřené na oblast právní a ekonomickou. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolventům studia v magisterských studijních programech se uděluje akademický titul inženýr (ve zkratce „Ing.“ uváděné před jménem).

Uplatnění

Můžete působit na mnoha pozicích v oboru strojírenské technologie, ať už to bude přímo ve výrobní sféře, např. na pozici technolog, vedoucí výroby, vedoucí údržby, technik, programátor NC strojů, zásobovač, investiční technik, projektant, či v oblasti řízení kvality nebo v oblasti výzkumu. Uplatníte se také jako učitelé na středních, případně vysokých školách.

Materiálové inženýrství a výrobní technologie

Název studijního programu: Materiálové inženýrství a výrobní technologie (N0715A270014)
Standardní délka studia: 2 roky
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Jazyk výuky: čeština
Zaměření: bez specializací

Cílem dvouletého magisterského studijního plánu je seznámit studenty s dostupnými metodami výroby a zpracování kovových i nekovových materiálů. Jedná se o klasické technologie svařování, slévání, tváření, obrábění, tepelného a chemicko-tepelného zpracování, 3D tisku, práškové metalurgie apod. Během studia lze absolvovat certifikátové studium v oblasti navrhování a výroby svařovaných konstrukcí, moderních materiálů nebo korozního inženýrství. V průběhu studia se rovněž seznámíte s aktuálním vědeckým vývojem v uvedených oborech. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolventům studia v magisterských studijních programech se uděluje akademický titul inženýr (ve zkratce „Ing.“ uváděné před jménem).

Uplatnění

Uplatnění naleznete ve strojírenských podnicích, nejčastěji jako technolog výroby, vedoucí kvality a materiálový, korozní nebo svářecí inženýr. Velmi časté uplatnění je rovněž na pozici vedoucího laboratoří mechanického zkoušení, metalografie či materiálového výzkumu. Po ukončení studia máte možnost absolvovat kurz se získáním diplomu mezinárodního svářecího inženýra.

Průmyslové inženýrství a management

Název studijního programu: Průmyslové inženýrství a management (N0715A270012)
Standardní délka studia: 2 roky 
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Jazyk výuky: čeština
Zaměření: bez specializací

Dvouletý navazující magisterský studijní plán je určen těm, kteří chtějí získat odborné znalosti v oblasti průmyslového inženýrství. Důraz je přitom kladen na řízení výrobylogistiky výrobních podniků, podporované moderními technologiemi, metodami a nástroji. Během studia získáte potřebné znalosti z matematiky, fyziky a chemie a rovněž základních technických disciplín. Součástí studia je praxe a jazyková příprava. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolventům studia v magisterských studijních programech se uděluje akademický titul inženýr (ve zkratce „Ing.“ uváděné před jménem).

Uplatnění

Díky svým širokým znalostem se uplatníte na mnoha pozicích v průmyslových podnicích různé velikosti. Cílovým zaměřením jsou především úseky výroby, logistiky a projektové přípravy, ale můžete působit např. i v ekonomickém, plánovacím, informačním či personálním úseku. Prosadíte se ovšem také i mimo oblast průmyslové výroby.