robot

Přihláškou to začíná

Máte již zvolený program, který byste chtěli na naší fakultě studovat? Nyní stačí pouze odeslat přihlášku.
PODAT E-PŘIHLÁŠKU

Přijímacího řízení ke studiu v navazujících magisterských programech

Uchazeči o studium v roce 2024/2025 jsou přijímáni bez přijímací zkoušky po posouzení jejich předchozího vysokoškolského studia až do naplnění volné kapacity. První semestr studia je koncipován jako prodloužené přijímací řízení, kdy uchazeči prokáží své schopnosti studovat zvolený studijní program.

5 kroků k úspěšnému podání přihlášky

Krok 1 - zvolte si studijní program a vyplňte elektronickou přihlášku

Krok 2 - zaplaťte administrativní poplatek

Krok 3 - přiložte požadované přílohy 

Krok 4 - pošlete vše na kontaktní adresu FST

Krok 5 - nepropásněte termíny

ÚPRAVA PODMÍNEK DLE LEX UKRAJINA

V souladu s Rozhodnutí rektora č. 13R/2022, ze dne 30. 3. 2022, a Dodatkem č.1 k tomuto rozhodnutí, ze dne 31. 1. 2023, se uchazeč, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v ČR podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, (LEX Ukrajina) osvobozuje od poplatku za přijímací řízení a od poplatku za posouzení dosaženého zahraničního vzdělání fakultou. Uchazeč je však povinen předložit na studijním oddělení platné vízum strpění, a to nejpozději k datu splatnosti poplatků určených děkanem pro přijímací řízení v daném studijním programu.

Podmínky pro přijetí

Podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a řádně ukončené VŠ studium (státní závěrečná zkouška) v kterémkoli studijním programu, ideálně technického zaměření. (§ 48 odst. 1 zákona č  111/1998 Sb., o vysokých školách).

Do stanoveného termínu je nutno:
1. podat přihlášku 
2. zaplatit administrativní poplatek 500,- Kč 
3. doručit požadované přílohy na studijní oddělení fakulty 

Uchazeči o studium jsou přijímáni bez přijímací zkoušky.

Výše uvedené je popsáno podrobněji v dokumentu Pravidla pro přijímací řízení 2024, viz výše. 

 

Podání přihlášky

Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky.

Uchazeč doručí přihlášku vyplněním elektronického formuláře (e-přihláška).
Po doručení přihlášky obdrží uchazeč automaticky vygenerovaný potvrzující e-mail.
V přihlášce je třeba vyplnit všechny požadované údaje. Cizinec je povinen uvést bydliště v České republice.
Uchazeč vyplní své předchozí / současné VŠ studium.

Mezní termín pro podání přihlášky je ve 2. kole 5. 8. 2024

Zaplacení administrativního poplatku

Nutnou podmínkou pro přijetí a registraci přihlášky je úhrada administrativně správního poplatku, který činí 500,- Kč a je v kterékoliv fázi přijímacího řízení nevratný. Poplatek je možné uhradit bezhotovostním převodem z účtu, hotově v bance či v pokladně ZČU, případně složenkou.

Bankovní spojení:
částka: 500 Kč
číslo účtu: 4811530257
kód banky: 0100
variabilní symbol: 2175000123
konstantní symbol: 0558 (bankovním převodem) / 0379 (složenkou)
specifický symbol: vygenerované oborové číslo přihlášky (u elektronicky podané přihlášky) rodné číslo uchazeče bez lomítka u přihlášky podané v listinné podobě.

Informace o účtu:
adresa příjemce: ZČU, Univerzitní 8, 301 00 Plzeň
název a sídlo peněžního ústavu: Komerční banka Plzeň – město

Po správně provedené platbě se poplatek s přihláškou spáruje a uchazeč obdrží automaticky vygenerovaný potvrzující e-mail. Doklad je proto nutný pouze v případě dohledání chybně zadané platby. 

U přihlášek nezaplacených ve stanoveném termínu děkan rozhodne o zastavení přijímacího řízení.

Termín splatnosti poplatku (tj. spárování platby s přihláškou) v 1. i 2. kole naleznete v záložce Důležité termíny

Potřebné přílohy

Požadované přílohy k elektronické / listinné přihlášce je třeba doručit osobně či poštou v daném termínu na kontaktní adresu:

Děkanát Fakulty strojní ZČU v Plzni
studijní oddělení
k rukám Mgr. Kateřiny Brandové
Univerzitní 22
301 00 Plzeň


Uchazeči jsou povinni doložit:
1) doklady o předchozím studiu, jsou-li požadovány 
2) doklad o zaplacení administrativního poplatku, pokud byla platba provedena zadáním jiných, než předepsaných platebních údajů
3) doklad o znalosti češtiny / o složení zkoušky z českého jazyka - požadovaná úroveň B1, jedná-li se o cizince bez přiděleného trvalého pobytu (není požadováno od občanů Slovenské republiky)
4) kopie pasu s osobními údaji, jedná-li se o cizince bez přiděleného trvalého pobytu v ČR

Lékařské potvrzení ani potvrzení zaměstnavatele fakulta nepožaduje. Uchazeč má však možnost v e-přihlášce upozornit na specifické vzdělávací potřeby (zdravotní postižení, dyslexie apod.) a doložit toto lékařskou zprávou. Následně bude kontaktován příslušným oddělením s nabídkou pomoci při studiu.

Termín pro doložení požadovaných příloh je v 1. i ve 2. kole je uveden v záložce Důležité termíny

Požadované doklady předchozího studia

Požadované doklady od uchazečů o studium v navazujících magisterských studijních programech, kteří se hlásí:
a) po úspěšném dokončení studia v některém ze studijních programů na FST ZČU v Plzni
- fakulta nepožaduje žádný doklad, výsledky studia budou ověřeny v IS/STAG
b) po úspěšném dokončení studia v některém ze studijních programů na jiné vysoké škole v ČR / SR
-úředně ověřená kopie diplomu a dodatku k diplomu NEBO potvrzení školy o absolvování VŠ programu a školou potvrzený výpis absolvovaných předmětů
c) z vysoké školy absolvované mimo ČR / SR
- úřední překlad VŠ diplomu není-li vyhotoven v anglickém jazyce
- úřední překlad výpisu všech zkoušek a jejich výsledků z předcházejícího VŠ studia, není-li vyhotoven v anglickém jazyce (Diploma Supplement, popř. jeho obdoba, včetně případného převodu na českou klasifikační stupnici)
-nostrifikace VŠ diplomu (neplatí pro uchazeče ze zemí, s nimiž má ČR smlouvou o uznávání dosaženého vzdělání)

Důležité termíny

Pro uchazeče o studium je plánovaný společný Den otevřených dveří na 30. 1. 2024 (úterý) v areálu Západočeské univerzity v Plzni na Borech. Přijďte si prohlédnout fakultu a seznámit se s možnostmi výuky.

1. kolo PŘijímacího řízení:

Konečný termín podání přihlášky ke studiu: 31. 5. 2024
Konečný termín pro uhrazení administrativního poplatku (spárování platby s přihláškou): 7. 6. 2024
Konečný termín pro doložení požadovaných příloh k přihlášce na SO FST (pouze zahraniční studenti): 21. 6. 2024                          Konečný termín pro doložení požadovaných příloh k přihlášce na SO FST: 26. 6. 2024
Konečný termín pro ověření podmínek pro přijetí na SO FST: 27. 6. 2024

2. kolo PŘijímacího řízení (pokud bude děkanem vyhlášeno):

Konečný termín podání přihlášky ke studiu: 5. 8. 2024
Konečný termín pro uhrazení administrativního poplatku (spárování platby s přihláškou): 9. 8. 2024
Konečný termín pro doložení požadovaných příloh k přihlášce na SO FST: 9. 8. 2024
Konečný termín pro ověření podmínek pro přijetí na SO FST: 26. 8. 2024

Vyrozumění uchazečů o výsledku přijímacího řízení

O přijetí do studijního programu rozhoduje děkan Fakulty strojní ZČU v Plzni.

Výsledek přijímacího řízení bude dostupný v aplikaci e-přihláška nejpozději do druhého pracovního dne od termínu rozhodnutí děkana FST.
Uchazeč má po oznámení rozhodnutí právo nahlížet do spisu (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, § 50 odst. 5), a to dne 12. 7. 2024 na studijním oddělení fakulty (dveře UV211) v úředních hodinách 7:30 - 11:00 a 12:30 – 14:30 (30. 8. 2024 ve 2. kole, pokud bude děkanem vyhlášeno).

Písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení fakulta vydá do 30 dnů od vydání rozhodnutí o přijetí / nepřijetí / zastavení přijímacího řízení a zašle uchazeči poštou na adresu trvalého pobytu, nebo na korespondenční adresu uvedenou v přihlášce, případně si jej uchazeč osobně převezme u zápisu.

Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, § 50 odst. 6-8). Děkan může sám rozhodnutí změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání, jinak odvolání předloží k rozhodnutí rektorovi Západočeské univerzity v Plzni.