Akademický senát Fakulty strojní

Akademický senát FST (dále jen „AS FST“) je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem.
Působnost AS FST stanoví § 27 zákona zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Statu FST, který je ke stažení v sekci důležité dokumenty.
AS FST má 18 členů, které volí ze svých řad členové akademické obce FST. Třetinu členů AS FST tvoří studenti. Volbu členů AS FST, jejich postavení a způsob jednání AS FST upravuje volební a jednací řád akademického senátu FST, který je ke stažení v sekci důležité dokumenty. Členství v AS FST je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů. Funkční období jednotlivých členů AS FST je dvouleté. Funkční období všech členů AS FST skončí, jestliže AS FST po dobu šesti měsíců nekoná podle § 27 zákona. Děkan nejpozději do 30 dnů vyhlásí nové volby.

Zasedání AS FST jsou veřejně přístupná. Děkan nebo v jeho zastoupení proděkan má právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádá. Na žádost děkana je předseda AS FST povinen bezodkladně svolat mimořádné zasedání AS FST. AS FST zveřejňuje přijatá usnesení. Předseda AS FST má právo účastnit se jednání kolegia děkana a jednání vědecké rady FST. Právo účastnit se jednání kolegia děkana s hlasem poradním má též člen předsednictva AS FST z řad studentů.

Zápisy ze zasedání akademického senátu a pozvánky jsou uložené v důležitých dokumentech.

Předsednictvo

Anonymous

Předseda AS

-


Anonymous

Místopředseda

Doc. Ing. Miroslav Zetek, Ph.D.


Anonymous

Tajemník

Ing. Marek Klimko


Anonymous

Člen předsednictva za část akademických pracovníků

Ing. Jiří Barták


Anonymous

Člen předsednictva za část studentů

Ing. David Bricín


Členové AS FST

Akademičtí pracovníci

Mgr. ČERVENKA Pavel
doc. Ing. DUCHEK Petr, CSc, 
Ing. FULEMOVÁ Jaroslava, Ph.D.
doc. Ing. HLAVÁČ Jan, Ph.D.
doc. Ing. KLEINOVÁ Jana, CSc.
doc. Ing. MELICHAR Martin, Ph.D.
doc. Ing. ZÍDKOVÁ Helena, Ph.D.
Ing. RAŠKA Pavel, Ph.D.

Studentská komora

Ing. KLIMKO Marek
Ing. PRŮCHA Vojtěch
Ing. SKLENIČKA Josef
Ing. ŠPIRIT Zbyněk
Ing. VOLF Michal