Akademický senát Fakulty strojní

Akademický senát FST (dále jen „AS FST“) je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem.
Působnost AS FST stanoví § 27 zákona zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Statu FST, který je ke stažení v sekci důležité dokumenty.
AS FST má 18 členů, které volí ze svých řad členové akademické obce FST. Třetinu členů AS FST tvoří studenti. Volbu členů AS FST, jejich postavení a způsob jednání AS FST upravuje volební a jednací řád akademického senátu FST, který je ke stažení v sekci důležité dokumenty. Členství v AS FST je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů. Funkční období jednotlivých členů AS FST je dvouleté. Funkční období všech členů AS FST skončí, jestliže AS FST po dobu šesti měsíců nekoná podle § 27 zákona. Děkan nejpozději do 30 dnů vyhlásí nové volby.

Zasedání AS FST jsou veřejně přístupná. Děkan nebo v jeho zastoupení proděkan má právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádá. Na žádost děkana je předseda AS FST povinen bezodkladně svolat mimořádné zasedání AS FST. AS FST zveřejňuje přijatá usnesení. Předseda AS FST má právo účastnit se jednání kolegia děkana a jednání vědecké rady FST. Právo účastnit se jednání kolegia děkana s hlasem poradním má též člen předsednictva AS FST z řad studentů.

Zápisy ze zasedání akademického senátu jsou uložené v důležitých dokumentech.

Předsednictvo AS

Anonymous

Předseda AS

Doc. Ing. Miroslav Zetek, Ph.D.


Anonymous

Místopředseda

Ing. Pavel Raška, Ph.D.


Anonymous

Tajemnice

Ing. Kateřina Kašová


Anonymous

Člen předsednictva za část akademických pracovníků

Mgr. Pavel Červenka


Anonymous

Člen předsednictva za část studentů


Členové AS FST

Akademičtí pracovníci

Ing. BENEŠ Petr, Ph.D.
Mgr. BURIÁNEK Tomáš
Mgr. ČERVENKA Pavel
Mgr. Ing. DVOŘÁK Josef, Ph.D.
doc. Ing. HLAVÁČ Jan, Ph.D.
Ing. HNÁTÍK Jan, Ph.D.
Ing. KEMKA Vladislav, Ph.D.
Ing. MATĚJKA Jan
Ing. RAŠKA Pavel, Ph.D.
Ing. SKLENIČKA Josef, Ph.D.
doc. Ing. ZETEK Miroslav, Ph.D.
doc. Ing. ZÍDKOVÁ Helena, Ph.D.

Studentská komora

Ing. BAJIĆ Stefan
Ing. GILÍK Hynek
Ing. KAŠOVÁ Kateřina
Ing. KNAPP Jiří
Ing. MALAGA Miroslav
Ing. MEZULIÁNIK Jan