Katedry

Katedra konstruování strojů (KKS)

Patří k největším katedrám fakulty. Ve státem akreditovaných studijních programech připravuje vysoce kvalifikované odborníky, kteří jsou velice žádaní na trhu práce nejen v oblasti konstrukce. Hlavním posláním je vychovávat mladé odborníky v oboru konstruování strojů a zařízení, profesním oboru v oblasti automotive a zajišťovat výzkumnou a vývojovou základnu poskytující teoretické a experimentální zázemí výrobcům strojů v regionu. Propojení teorie a praxe garantuje získání kvalitního technického vzdělání. Na výuce jednotlivých předmětů se podílejí významní průmysloví partneři jakými jsou GRAMMER CZ, STREICHER a další.

Studijní specializace

Konstruování strojů a technických zařízení
Specialista pro automotive praxi

Více informací o studijních programech a oborech naleznete v sekci Studium

Přínosy pro VAŠI profesní kariéru

- uplatnění v projekčních a výpočetních útvarech podniků
- zvýšení kvalifikace v oblasti konstruování
- uplatnění ve výzkumných týmech
- uplatnění jako řídící pracovník ve výrobních podnicích

Věděli jste, že... ?

Naši studenti z Katedry konstruování strojů se umístili na nejvyšších příčkách v soutěži Cena Emila Škody, kterou každoročně pořádá společnost Škoda Transportation. Získali stipendia primátora Města Plzně i hejtmana Plzeňského kraje. Ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara, Fakultou ekonomickou a Fakultou zdravotnických studií vytváří nové konstrukční návrhy, z nichž celá řada již byla skutečně vyrobena a využita také v praxi díky mezioborovému projektu Design+.

Katedra poskytuje zázemí studentskému projektu Formula Student.

Řada získaných kontaktů a projektů umožňuje našim studentům i pedagogům studovat či pracovat na zahraničních univerzitách a přinášet tak nové poznatky a zkušenosti do našeho akademického prostředí. 

Katedra ve spolupráci s průmyslovými podniky nabízí svým studentům celou řadu témat kvalifikačních prací, stáží a tréninkových programů.

Více informací se dozvíte na webové stránce katedry kks.zcu.cz

Kontakty na katedru

Anonymous

Ing. Zdeněk Chval, Ph.D

Vedoucí katedry

+420 377 638 200

Anonymous

doc. Ing. Jan Hlaváč, Ph.D.

Zástupce vedoucího katedry

+420 377 638 217

Anonymous

Mgr. Klára Bublíková

Asistent katedry

+420 377 638 201

Katedra energetických strojů a zařízení (KKE)

Katedra je zaměřená na vzdělávání studentů v oblasti klasického a jaderného energetického strojírenství, a to s již více než šedesátiletou tradicí. Naše jedinečnost je v obsazení výuky odborníky z praxe, kteří patří mezi špičky v oboru. Katedra se pyšní úzkou spoluprací s průmyslem, vysokou úrovní znalostí studentů a jejich bezproblémovou uplatnitelností na trhu práce po ukončení studia.

 
Studenti katedry mohou absolvovat odborné stáže a trainee programy v průmyslových podnicích. V těchto aktivitách studenti řeší reálné projekty pro průmyslové partnery.
Výjimečnost katedry spočívá i v přístupu ke studentům. Klademe důraz na osobní přístup ke každému z vás.

Studijní specializace

Stavba energetických strojů a zařízení

Kvalitu výuky garantuje výuka od nejlepších odborníků ze společnosti Doosan Škoda Power, ŠKODA JS a ČEZ. Tyto podniky nabízí pro studenty jedinečné stáže, kdy se budou moci přímo zapojit do chodu podniku.

Více informací o studijních programech a oborech naleznete v sekci Studium

Přínos pro vaši profesní kariéru

- perspektivní uplatnění na trhu práce
- obohacení osobních znalostí a dovedností
- uplatnění ve výzkumných týmech
- uplatnění jako řídící pracovníci v elektrárnách a teplárnách

VĚDĚLI JSTE, ŽE... ?

Katedra každoročně pořádá mezinárodní konferenci Energetické stroje, které se pravidelně účastní také odborníci z praxe a výzkumných organizací. Součástí konference je i Studentská vědecká konference, která je určená pro prezentaci vědeckých výsledků studentů.

Významnou akcí katedry jsou Jaderné dny, které se konají každý rok ve spolupráci s předními jadernými pracovišti u nás i v zahraničí. Jsou zaměřeny na energetická témata současnosti, bezpečný provoz a výstavbu nových jaderných zdrojů. Odborné přednášky jsou doplněny originální výstavou, která zvyšuje povědomí o jaderné energetice, jejích principech a historii.

Více informací se dozvíte na webové stránce katedry kke.zcu.cz.

Kontakt na katedru

Anonymous

doc. Ing. Petr Eret, Ph.D.

Vedoucí katedry

+420 377 638 100

Anonymous

Ing. Pavel Žítek

Zástupce vedoucího katedry

+420 377 638 104

Katedra materiálu a strojírenské metalurgie (KMM)

Katedra poskytuje svým studentům vzdělání v oborech materiálového inženýrství a technologie tváření, slévání a svařování s úzkou návazností na praxi a aplikovatelnost získaných vědomostí. Škála oborů na katedře zahrnuje celý proces výroby strojírenských materiálů, včetně netradičních, přes jejich použití, až po zkoušení mechanických vlastností a analýzu struktur pomocí nejmodernějších metod elektronové mikroskopie. Cílem studijního programu je poskytnout studentům kvalitní vzdělání ve všech oblastech spojených s výrobou a zpracováním materiálu, a tím zajistit pro praxi cenné a kvalifikované odborníky. Katedra je vybavena moderními přístroji a laboratořemi, ve kterých probíhá i výzkumná činnost.

Studijní specializace

Strojírenské materiály a technologie

Více informací o studijních programech a oborech naleznete v sekci Studium

Přínosy pro vaši profesní kariéru

- znalost v oblasti fyzikální metalurgie
- znalost strojírenských technologií (tváření, slévání, svařování, …)
- znalost povrchových úprav a nedestruktivního zkoušení
- znalost moderních metod kontroly a měření materiálových vlastností
- schopnost diagnostikovat poškozené strojní součásti
- možnost uplatnění jako řídící pracovník v laboratořích a zkušebnách
- přehled o současném světovém vývoji v oboru

Věděli jste, že... ?

Katedra materiálu a strojírenské metalurgie úzce spolupracuje s průmyslovými partnery. Během celého roku připravují prohlídky pro střední školy. Členové katedry se také zapojují do výuky na středních školách.

Více informací se dozvíte na webové stránce katedry kmm.zcu.cz.

Kontakt na katedru

Anonymous

prof. Ing. Ludmila Kučerová, Ph.D.

Vedoucí katedry

+420 377 638 724

Anonymous

Vladimíra Kopečná

Asistentka katedry

+420 377 638 301

Katedra průmyslového inženýrství a managementu (KPV)

Průmyslové inženýrství je poměrně mladý multidisciplinární obor, který kombinuje technické znalosti s poznatky z podnikového řízení. Absolvent oboru průmyslového inženýrství získá kompetence k efektivnímu řízení a koordinaci výrobních systémů, vedení výrobních oddělení, vedení týmů, projektování moderních výrob v duchu Průmyslu 4.0 či řešení projektů zaměřených na zvyšování výkonnosti procesů v podniku. Jednoduše lze říci, že hlavními úkoly každého průmyslového inženýra je optimalizace, racionalizace a zlepšování výrobních, či nevýrobních procesů.

Proto během studia získáte klíčové poznatky nejen z oblasti moderních konceptů řízení výroby, ale naučíte se také chápat provázanost a podstatu procesů realizovaných v průmyslových podnicích v celém životním cyklu výrobku. V rámci výuky využíváme nejmodernější technické vybavení. Naši studenti mají k dispozici stavebnici Fischertechnik, na které se učí stavět a programovat libovolné modely, například automatizovaný sklad, třídič výrobků, či robotickou ruku. Katedra také disponuje dvěma neobvyklými laboratořemi – laboratoří virtuální reality a laboratoří zaměřenou na Průmysl 4.0, kde se naučíte například to, jak funguje kolaborativní robot či automaticky řízený vozík (tzv. AGV). 

Během studia se můžete těšit na předměty, které jsou zaměřené nejenom na průmyslové inženýrství jako je logistika, ergonomie, simulace výrobních systémů, řízení výroby či racionalizace práce, ale náš absolvent musí mít i aktivní znalost IT podpory podnikových procesů, či ekonomiky a managementu podniku. Nedílnou součástí výuky jsou také projekty z praxe. 

Studijní specializace

Průmyslové inženýrství a management

Více informací o studijních programech a oborech naleznete v sekci Studium

Přínosy pro vaši profesní kariéru

Úspěšné vykonávání i složitějších a provázanějších činností v oblastech ekonomického, plánovacího, řídícího, informačního a personálního managementu a menších a středních firem.

Věděli jste, že... ?

Po úspěšném absolvování magisterského studijního programu získáte uplatnění na mnoha lukrativních pracovních pozicích, například: procesní/průmyslový inženýr, lean manažer, lean specialista, manažer logistiky, konstruktér, vedoucí technologie, specialista na kolaborativní robotiku, specialista na systémy virtuální a rozšířené reality, ředitel výroby aj. K tomu našim absolventům dopomáhá také propracovaný trainee program a velmi úzká spolupráce s průmyslovými podniky.

Více informací se dozvíte na webové stránce katedry kpv.zcu.cz.

Kontakt na katedru

Anonymous

doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.

Vedoucí katedry

+420 377 638 400

Anonymous

Ing. Marek Bureš, Ph.D.

Zástupce vedoucího katedry

+420 377 638 443

Anonymous

Eva Kubizňáková

Sekretářka katedry

+420 377 638 401

Katedra technologie obrábění (KTO)

Katedra se zaměřuje na vzdělávání studentů v oblasti technologie obrábění, aditivních technologií, metrologie a zabezpečování kvality. Katedra se opírá o úzkou spolupráci s průmyslem jak při podpoře vzdělávání, tak v oblasti výzkumu a vývoje. Aktivity se soustřeďují zejména na návrhy progresivních technologií obrábění, inovativní konstrukce nástrojů a nářadí pro obrábění, aplikace aditivních technologií se zaměřením na 3D tisk kovů, NC programování pro obrábění tvarově složitých a komplikovaných ploch, aplikace CAD/CAM systémů, integrace technologické přípravy výroby, optimalizaci obrábění, aplikace metod reverse engineeringu, strategie měření a nové metrologické postupy a systémy řízení kvality.

Studijní specializace

Strojírenské technologie – technologie obrábění
Programování NC strojů
Zabezpečování kvality

Více informací o studijních programech a oborech naleznete v sekci Studium. 

Přínosy pro vaši profesní kariéru

- NC programování
- technologické přípravy výroby
- technologické přípravy logistiky
- vývoje procesů obrábění a řezných nástrojů
- metrologie
- management kvality a znalosti systémů kvality

Více informací se dozvíte na webové stránce katedry kto.zcu.cz.

Kontakt na katedru

Anonymous

doc. Ing. Miroslav Zetek, Ph.D.

Vedoucí katedry

+420 377 638 500

Anonymous

Ing. Jan Hnátík, Ph.D.

Zástupce vedoucího katedry, Vedoucí pro studijní záležitosti

Anonymous

Martina Hnátová

Sekretářka katedry

+420 377 638 501

Katedra tělesné výchovy a sportu (KTS)

Nejdůležitější náplní činnosti Katedry tělesné výchovy a sportu je zajištění neoborové tělesné výchovy pro všechny fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Oproti hodinám tělesné výchovy na SŠ si studenti mohou vybrat z pestré nabídky sportů a věnovat se tomu, který je jim nejbližší.

Vedle vybrané hodiny TV nabízí KTS studentům vícedenní kurzy - lyžařské, SNB, cyklo, pěší i vodní turistika atd. - . Kurzy vedou zkušení instruktoři a kromě příznivých cen účastníci oceňují i přátelskou atmosféru, která na těchto akcích panuje.

Hlavním úkolem KTS je zajišťovat odbornou tělesnou výchovu pro všechny studenty ZČU, vytvářet a udržovat kvalitní materiálově technickou základnu zejména pro tuto činnost.

Základním posláním KTS je působit na studenty, jako budoucí vedoucí pracovníky, širokou škálou sportovních aktivit, a tím u nich vytvářet trvale kladný vztah k nejrůznějším formám pohybových aktivit.

Nabídka studijních předmětů

Badminton, Tenis, Basketbal, Florbal, Fotbal, Frisbee, Golf, Házená, Hry na hřišti a v tělocvičně, Judo-sebeobrana, Karate, Sebeobrana pro ženy, Kondiční posilování, Kombinovaný program pro ženy (aerobik), Lyžování běžecké, Sjezdové = týden na horách, Plavání (i pro neplavce), Orientační běh, Softbal, Sportovní lezení, Squash, Šerm, Volejbal, Zdravotní tělesná výchova
… a mnoho dalšího

Kurzy a akce

Základní letní kurz (kola, turistika, voda, …)
Základní zimní kurz
Kurzy sportovní specializace (lyže sjezd + snowboard, lyže, běh, fotbal, softbal, florbal, házená, volejbal, judo, vodáctví, plavání a vodní pólo, zdravotní TV, cyklokurz + in-line brusle, beach volejbal a horská kola)

Více informací se dozvíte na webové stránce katedry kts.zcu.cz.

Kontakt na katedru

Anonymous

Mgr. Pavel Červenka

Vedoucí katedry

+420 377 638 600

Anonymous

Mgr. Jaroslav Kovařík

Zástupce vedoucího katedry

+420 377 638 604

Anonymous

Mgr. Šárka Mudrová

Sekretářka katedry

+420 377 638 601