Kontakty pro média na odborníky ZČU

Potřebujete vyjádření k odbornému tématu pro svůj článek či reportáž? Kontaktujte odborníky ze Západočeské univerzity v Plzni:

Fakulta aplikovaných věd

Analýza, monitoring a diagnostika pokročilých energetických systémů
Ing. Jindřich Liška, Ph.D.

Automatické řízení strojů a procesů
prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.

Biokybernetika, syntetická biologie
MSc. Daniel Georgiev, Ph.D.

Biomechanika a mechanika  heterogenních materiálů
prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.

Dynamika strojů a zařízení
Ing. Michal Hajžman, Ph.D.

EEG, mozková aktivita
Ing. Roman Mouček, Ph.D.

Fyzika plazmatu a tenkovrstvé materiály
doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D.

Matematika a její aplikace
doc. Ing. Gabriela  Holubová, Ph.D.

Medicínská informatika
doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D.

Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí
Ing. Robert Zemčík, Ph.D.

Počítačová grafika
doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.

Počítačové zpracování obrazu, řečové technologie
doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D.

Softwarové inženýrství
doc. Ing. Přemysl Brada, MSc. Ph.D.

Zpracování přirozeného jazyka
doc. Ing. Josef Steinberger, Ph.D.

Fakulta ekonomická

Cestovní ruch
Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.

Finance, daně, účetnictví; měření a řízení výkonnosti
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.

Financování VŠ, logistika
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný

Finanční řízení podniku
doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

Místní a regionální rozvoj
doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.

Národohospodářství
Ing. et Ing. Miloš Nový

Projektový management, management inovací
doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.

Regionální politika, regionální rozvoj, přeshraniční spolupráce
doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.

Fakulta elektrotechnická

Akustika, měření
Ing. Oldřich Tureček, Ph.D.

Elektrické světlo a teplo
Ing. David Rot, Ph.D.

Elektromechanika, výkonová elektronika, pohony
prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

Jaderná energetika
Ing. Jana Jiřičková, Ph.D.

Materiály a technologie
doc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.

Obnovitelné zdroje energie
Ing. Milan Bělík, Ph.D.

Telekomunikace a multimédia
doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.

Teoretická elektrotechnika a modelování polí
doc. Ing. Pavel Karban, Ph.D.

Fakulta filozofická

Anglický jazyk a literatura
PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D.

Didaktika cizích jazyků
doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc.

Filozofie komunikace, interakce člověka a stroje
Mgr. Radek Schuster, Ph.D.

Filozofie mysli a kognitivní vědy
Mgr. Michal Polák, Ph.D.

Multikulturalismus, kolektivní identita, nacionalismus, význam sociální a kulturní antropologie pro sféru praxe, etnografický dokumentární film
Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.

Evoluce/předci člověka
Mgr. Lukáš Friedl

Archeologie středověku, kastelologie
PhDr. Josef Hložek, Ph.D.

Dějiny USA, druhá světová válka, moderní dějiny Latinské Ameriky, střet kultur a civilizací
PhDr. Roman Kodet, Ph.D.

Islám, současný Blízký východ, islám v Evropě, migrace
Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.

Problematika migrace
Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.

Sociologie náboženství, politická sociologie
doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.

Fakulta pedagogická

Výuka anglického jazyka
Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Anglofonní literatura, literární překlad, poezie
doc. Justin Quinn, Ph.D.

Anglofonní literatura
Brad Vice, Ph.D.

Anglofonní literatura, literární překlad
PhDr. Magdaléna Potočňáková, Ph.D.

Výuka anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
Mgr. Dana Hurtová

Anglický jazyk - CLIL (integrace obsahu a cizího jazyka)
Mgr. Barbora Reynaert, Ph.D.

Geologie, paleontologie, zoologie
doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.

Botanika, ochrana životního prostředí, environmentální výchova
RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Český jazyk a literatura
prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.

Moderní historiografie a biografie historiků, regionální historiografie, orální historie - práce s pamětníky, dějiny Jihoafrické republiky a kmene Zulů
PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.

Didaktika dějepisu a pravěku
PaedDr. Helena Východská

Moderní dějiny, dějiny nacismu, česko-německé vztahy
PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.

Komeniologie, numismatika, dějiny starověku, dějiny regionu
prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc.

Dějiny raného novověku a dějiny měst, česko-německé vztahy
doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D.

Dějiny českého středověku, církevní dějiny
doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.

Dějiny Palestiny, orální historie, historická antropologie
Mgr. at Mgr. Marie Fritzová, Ph.D.

Regionální dějiny, archivnictví, dějiny Němců v regionu
PhDr. Karel Řeháček

Pomocné vědy historické, archivnictví
Mgr. Jitka Novotná

Didaktika dějin vědy a techniky
prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSC., dr. h. c

Užitá chemie, organická chemie, chemické experimenty
doc. Mgr. Václav Richtr, CSc.

Anorganická a obecná chemie
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.

Fyzikální a obecná chemie
Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D.

Analytická a instrumentální chemie
Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.

Jazykověda německého jazyka (syntax, textová lingvistika, metodologie komparatistické imagologie)
Mgr. Michaela Voltrová

Jazykověda a didaktika německého jazyka (německá frazeologie, odborný jazyk, překladatelství)
prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc.

Literatura německy mluvících zemí (zejména 20. století, komparatistika, imagologie)
prof. Dr. phil. habil. Elke Mehnert

Literatura německy mluvících zemí (zejména rakouská literatura)
doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.

Historie německé menšiny v českých zemích, medievistika
PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.

Lexikologie a morfologie německého jazyka
Mgr. Hana Menclová, Ph.D.

Didaktika německého jazyka
Mgr. Eva Salcmanová

Rakouská němčina, metaforika, literatura
Jürgen Ehrenmüller

Pedagogická praxe
PaedDr. Josef Kepka, CSc.

Ruské reálie, didaktika ruského jazyka, ruská literatura 20. století
Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.

Současný ruský jazyk, překladatelství a tlumočnictví
Mgr. Jiřina Svobodová, CSc.

Ruská literatura
PhDr. Jana Sováková, CSc.

Současný ruský jazyk
doc. Liudmila Valova, CSc.

Technické vzdělávání na 2. stupni ZŠ, vzdělávání učitelů technických oborů a mistrů odborného výcviku
PaedDr. Petr Mach, CSc.

Technické vzdělávání na 1. stupni ZŠ, kreativita a tvořivost dětí školního věku
doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.

Multimédia a interaktivní technologie ve vzdělávání
PhDr. Petr Simbartl, Ph.D.

Tělesná výchova - fotbal, sportovní trénink
doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.

Tělesná výchova - atletika, senzomotorika
Mgr. Václav Salcman, Ph.D.

Tělesná výchova - pohybová aktivita, gymnastika
Mgr. Petr Valach, Ph.D.

Výchova ke zdraví - psychologie zdraví, psychohygiena, rozvoj sociálních dovedností
Božena Jiřincová

Výchova ke zdraví - výživa, psychologie výživy a nutriční výchova
PhDr. Michal Svoboda, Ph.D.

Výpočetní technika
doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

Fakulta právnická

Daňové právo, účetnictví, audit
Ing. Josef Nocar

Obchodní právo - Akciové společnosti, akcie, cenné papíry
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.

Obchodní právo - Komunální politika, příspěvkové organizace, výběrové řízení
JUDr. Tomáš Ficner, Ph.D.

Obchodní právo - Závazky, odpovědnost, nový občanský zákoník
prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.

Právní dějiny
JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.

Veřejná správa - Evropský správní prostor, správa v oblasti kultury
doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Veřejná správa - Komunální, senátní a parlamentní volby, analýza volebních výsledků
doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.

Fakulta strojní

Energetické stroje a zařízení
Dr. Ing. Jaroslav Synáč

Jaderně energetické stroje a zařízení
doc. Ing. František Hezoučký

Konstruování strojů
doc. Ing. Václava Lašová, Ph.D.

Materiál, strojírenská metalurgie
doc. Dr. Ing. Antonín Kříž

Průmyslové inženýrství
doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.

Společnost 4.0 / Průmysl 4.0
doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.

Technologie obrábění
doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.

Tělesná výchova (neoborová)
Mgr. Pavel Červenka

Virtuální realita
Ing. Petr Hořejší, Ph.D.

Fakulta zdravotnických studií

Fyzioterapie
MuDr. Otto Kott, CSc

Ochrana a podpora veřejného zdraví
Mgr. Lukáš Martinek, Ph.D.

Ortotika-protetika
Ing. Pavel Černý, Ph.D.

Ošetřovatelství a porodní asistence
PhDr. Jitka Krocová
Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D.

Záchranářství
PhDr. Alena Pistulková

Zdravotní laborant
MUDr. Roman Cibulka, Ph.D., MBA

Ústav jazykové přípravy

Cizojazyčná výuka odborných předmětů
Mgr. Barbora Benešová

On-line výuka cizích jazyků, výuka jazyků pro odborné účely
Mgr. Jana Čepičková

Ruské centrum
Mgr. Vlasta Klausová

Nové technologie – výzkumné centrum

Elektronová struktura pevných látek a nízkodimenzionálních systémů
doc. Dr. Jan Minár

Impaktní biomechanika, poranění způsobená nárazem
Ing. Luděk Hynčík, Ph.D.

Laserové technologie
doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.

Materiály pro fotovoltaiku, fotoniku a mikrosystémovou techniku
doc. RNDr. Pavol Šutta, Ph.D.

Modelování deformačních a dynamických procesů
doc. RNDr. Josef Voldřich, CSc.

Morfologie a povrchová textura materiálů
Ing. Miloš  Svoboda, Ph.D.

Počítačové modelování a měření speciálních problémů proudění tekutin
Ing. Jan  Sedláček, Ph.D.

Výzkum a vývoj polymerních kompozitů
Ing. Tomáš  Kovářík, Ph.D.