HR_web

HR Award

Fakulta strojní byla mezi prvními fakultami v rámci České republiky, která získala ocenění HR Award, které uděluje Evropská komise výzkumným organizacím. Dbáme na dodržování Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

HR Excellence in Research

V březnu 2019 získala Fakulta strojní prestižní ocenění HR Excellence in Research, které uděluje Evropská komise výzkumným institucím, implementujících strategii HRS4R.  Fakulta strojní je tak povinná po dobu dvou let dodržet navržené kroky v akčním plánu, které povedou ke zkvalitnění náboru a výběru zaměstnanců, pracovních podmínek, osobnostního a kariérního rozvoje zaměstnanců, vzdělávání našich zaměstnanců, výsledků práce našich zaměstnanců. Samozřejmostí je naplňování veškerých zákonných, společenských a morálních norem, které se obecně vztahují na všechny zaměstnance Fakulty strojní.

HR Award, nebo přesněji HR Excellence in Research, je známka udělovaná Evropskou komisí výzkumným organizacím, které dodržují Evropskou chartu pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků. 

Fakulta strojní se v rámci svého rozvoje lidských zdrojů přihlásila k Evropské chartě pro  výzkumné pracovníky a řídí se Kodexem o chování pro přijímání výzkumných pracovníků,
v následujících oblastech:

- etických a profesních aspektů,
- náboru a výběru zaměstnanců,
- pracovních podmínek pro naše zaměstnance,
- školení a rozvoje zaměstnanců.

Implementace jednotlivých procesů, řídících se výše uvedenou chartou a kodexem, je realizována v rámci celouniverzitního projektu HR Award reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_28/0006188.

Všechny zpracované dokumenty jsou uvedené níže a byly vloženy do portálu EURAXESS.

Uchazeč o zaměstnání

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) vydala pro potřeby uchazečů zásady pro otevřený a transparentní nábor zaměstnanců na ZČU. V tomto dokumentu naleznou uchazeči popis průběhu výběrového řízení na ZČU, tento průběh je níže také vizualizován. Mezi dokumenty jsou dále informace o prostředí ZČU a FST pro nové zaměstnance. Seznam aktuálně nabízených pracovních pozic je k dispozici sekci Kariéra na webu ZČU.

Průběh výběrového řízení

Vypsání výběrového řízení
uchazeči mají prostor pro podání přihlášek

Přezkoumání náležitostí přihlášky a příloh, rozhodnutí o konání pohovoru
komise pro výběrové řízení

Termín konání pohovoru
kontaktní osoba

Pohovory s uchazeči
komise pro výběrové řízení

Vyhodnocení a doporučení vhodného kandidáta
komise pro výběrové řízení předá info vyhlašovateli

Rozhodnutí o obsazení pracovního místa
vyhlašovatel výběrového řízení

Informování uchazečů
kontaktní osoba

Zaměstnanec

Přehled vnitřních předpisů a vnitřních norem je uveden na legislativa.zcu.cz. Přístup k vnitřním normám je možný též prostřednictvím databáze norem INIS (inis.zcu.cz). Vnitřní předpisy a normy FST jsou řízené směrnicí rektora č. 64R/2011Vnitřní předpisy a vnitřní normy“.