Kurz kvalita a měření

Kvalita a metrologie

Cíle kurzu

Cílem kurzu je seznámení s podstatou, významem a koncepčním postupem při tvorbě 8D reportu. Účastníci si osvojí základní filozofii nástroje, sestavení vhodného řešitelského týmu, koncepční analýzu kořenových příčin a hodnocení jejich vlivu, definice nápravných opatření, která v ideálním případě povedou k eliminaci opakovaného výskytu. Součástí kurzu je praktické procvičení pro ověření nově nabytých znalostí formou workshopu.

NÁPLŇ KURZU

 1. PDCA cyklus
 2. Metoda 8D
 3. Kořenová příčina a nástroje
 4. Předcházení rizikům
 5. Workshop - příklady a řešení

KOMU JE KURZ URČEN?

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se podílejí na udržování a zlepšování kvality v organizaci. Dále přináší cenné informace pro oblast zákaznické a dodavatelské kvality v automobilovém průmyslu.

Časová náročnost

8 hodin

Cíle kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky s filozofií předcházením rizik prostřednictvím metody FMEA. Praktickou formou je představen rozbor metody, veškeré parametry a proměnné. V kurzu díky synergii teorie a praxe se účastníci naučí prakticky používat metodu FMEA. Součástí kurzu je praktické procvičování formou workshopu pro ověření nově nabytých znalostí a volná diskuse s lektorem s bohatými zkušenostmi.

Náplň kurzu

 1. Význam a aplikace metody FMEA
 2. Parametry FMEA
 3. RPN - rizikové číslo
 4. Workshop
 5. Diskuse

Komu je kurz určen?

Kurz je určen všem pracovníkům kvality – tj. manažerům, pracovníkům vývoje, technologie, výroby i servisu. Kurz vhodný i pro naprosté začátečníky, kteří chtějí proniknout do podstaty analýzy rizik.

Časová náročnost

8 hodin

cíle kurzu

Cílem kurzu je účastníky seznámit s prováděním interních auditů a posuzováním shody v prostředí leteckého standartu AS9100D. Posluchači pochopí fáze auditu od jeho plánování až po vypořádání neshod. Součástí kurzu je praktické procvičování na reálných situacích formou workshopu pro ověření si nově nabytých znalostí.

Náplň kurzu

 1. Normy - AS9100D, ISO 19011:2018
 2. Interní audit - druhy auditu, fáze auditu, techniky auditu
 3. Workshop
 4. Praktické příklady a řešení

Komu je kurz určen?

Kurz je určen pracovníkům, kteří realizují interní audity v organizaci, která připravuje, nebo má již certifikovaný systém managementu kvality podle AS9100D. Kurz je vhodný i pro začínající interní auditory v oblasti letectví.

Časová náročnost

16 hodin

cíle kurzu

Cílem kurzu je seznámení účastníků s požadavky norem ISO 9001:2015 a ISO 19011:2018. Posluchači se naučí plánovat, připravovat a provádět interní audit a vyhodnocovat shodu s požadavky. Interní audit se tak, stane účinným nástrojem pro auditované útvary i pro vedení organizace. Součástí kurzu je praktické procvičení na reálných situacích formou workshopu pro ověření nově nabytých znalostí.

Náplň kurzu

 1. Normy - ISO 9001:2015, ISO 19011:2018
 2. Interní audit - druhy auditu, fáze auditu, techniky auditu
 3. Workshop
 4. Praktické příklady a řešení

Komu je kurz určen?

Kurz je určen budoucím i stávajícím

interním auditorům v organizaci. Rovněž

je vhodný pro vedoucí pracovníky

odpovědné za udržování a zlepšování

systému managementu kvality.

Časová náročnost

16 hodin

Cíle kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základní metrologickou legislativou, vysvětlit požadavky na metrologii v podniku. Posluchači budou obeznámeni se základními měřidly oblasti délka a úhel, používáním těchto měřidel a nejčastějšími uživatelskými chybami.

Náplň kurzu

1. Historie metrologie Základní legislativní požadavky

2. Používání měřidel včetně demonstrace nejčastějších chyb v oblasti délky, úhlu

3. Podniková metrologie

4. Diskuse

Komu je kurz určen?

Kurz je určen především potenciálním i stávajícím metrologům a pracovníkům technické kontroly. Může být i vhodným doplňkem k rozšíření znalostí pracovníkům z oblasti managementu kvality.

Časová náročnost

8 hodin

Cíle kurzu

Cílem kurzu, který navazuje a rozšiřuje kurz Metrologii I., je seznámení účastníků se základním zpracováním naměřených hodnot. Účastníkům jsou představeny problematiky chyb a nejistot měření. Dále jsou vysvětlovány základy statistického zpracování výsledků v kontextu nástrojů řízení kvality s návazností na problematiku hodnocení způsobilosti procesu. Součástí kurzu je představení hodnocení rozdílů v měření mezi operátory pomocí MSA.

Náplň kurzu

1. Chyby a nejistoty měření

2. Základní statistika

3. Základní nástroje pro řízení kvality

4. Způsobilost procesu

5. Představení MSA

6. Diskuse

Komu je kurz určen?

Kurz je určen metrologům, kontrolorům,

pracovníkům řízení kvality a pracovníkům

laboratoří. Dále je určen uživatelům

měřidel a manažerům kvality.

Časová náročnost

8 hodin

cíle kurzu

Cílem kurzu je seznámení účastníků se základní metrologickou legislativou. Dále je účastníkům ukázáno a vysvětleno správné zacházení s měřicí technikou. Součástí kurzu je praktická ukázka hodnocení rozdílů v měření mezi operátory pomocí MSA. Posluchači se dozví, která měřidla podléhají periodické kalibraci a jak ji efektivně zajistit. Na závěr budou účastnící

Náplň kurzu

 1. Chyby a nejistoty měření
 2. Základní statistika
 3. Základní nástroje pro řízení kvality
 4. Způsobilost procesu
 5. Představení MSA
 6. Diskuse

Komu je kurz určen?

Kurz je určen metrologům, kontrolorům, pracovníkům řízení kvality a pracovníkům laboratoří. Dále je určen uživatelům měřidel a manažerům kvality.

Časová náročnost

8 hodin

cíle kurzu

Cílem kurzu je účastníky seznámit se nástroji, které definuje norma IATF v rámci požadavků na kvalifikaci manažera kvality. Účastníci si osvojí efektivní použití těchto nástroje v praxi. Součástí kurzu je praktické procvičování na reálných situacích formou workshopu pro ověření si nově nabytých znalostí a volná diskuse s lektorem s bohatými zkušenostmi.

Náplň kurzu

 1. Požadavky standardu IATF
 2. FMEA - hodnocení rizik
 3. SPC - statistická regulace procesu
 4. 8D - řešení nekvality a neshod
 5. Workshop

Komu je kurz určen?

Kurz je primárně určen manažerům kvality a pracovníky oddělení kvality v dodavatelském řetězci Automotive.

Časová náročnost

16 hodin

cíle kurzu

Cílem kurzu je účastníky seznámit s metodikou stanovení nejistot měření a jejich využití v praxi. Účastníci se dále obeznámí se základy nástrojů MSA a SPC. Závěrem kurzu je ověření si nově nabytých znalostí na výpočtu nejistot měření pro měřicí stroje.

Náplň kurzu

 1. Úvod do nejistot měření
 2. Nástroj MSA
 3. Nástroj SPC
 4. Metodika výpočtu pro CMM a měřící rameno
 5. Výpočet nejistot měření a ověření správnosti
 6. Diskuse

Komu je kurz určen?

Kurz je určen metrologických a zkušebních laboratoří, kalibračním technikům, kontrolorům, pracovníkům řízení kvality. Dále je kurz vhodný pro uživatele měřidel a manažerům kvality.

Časová náročnost

8 hodin

cíle kurzu

Cílem kurzu je seznámení účastníků s významem a zásadami kontroly kvality a její aplikací v rámci organizace. Součástí kurzu je volná diskuse s lektorem s bohatými zkušenostmi pro umožněni lepšího pochopení a porozumění významu kontrol kvality z hlediska organizace různých fází výroby.

Náplň kurzu

 1. Norma ISO 9001:2015
 2. Kvalita a řízení procesů
 3. Podniková metrologie
 4. Způsobilost procesu a měřidla
 5. MSA - Analýza systému měření
 6. Statistická přejímka
 7. Sedm jednoduchých nástrojů kvality
 8. Diskuse

Komu je kurz určen?

Kurz je určen pracovníkům středního managementu kvality a výroby , a dále mistrům, kontrolorům a technologům. Získané informace ocení i budoucí pracovníci všech procesů napříč výrobní organizací.

Časová náročnost

40 hodin

cíle kurzu

Cílem kurzu je seznámení účastníků se základními statickými a analytickými metodami, které jim pomohou při vyhodnocování výsledků měření, zkoumání procesu, zlepšování kvality a zvýšení efektivnosti procesů v organizaci. Jednotlivé metody jsou procvičeny na reálných případech z praxe.

Náplň kurzu

 1. Úvod do statistiky pro praxi
 2. Nástroje statistické přejímky a regulace
 3. Nástroje pro řešení neshod a reklamací
 4. Kvalita výrobku - kritické znaky a vady
 5. Nástroje statistické přejímky a regulace
 6. Kontrolní plán a jeho náležitosti
 7. Diskuse

Komu je kurz určen?

Kurz je určen pro manažery, pracovníky oddělení kvality, pracovníky útvaru zabezpečování kvality, podnikové metrology, pracovníci laboratoře, techniky i koncové uživatele měřidel.

Časová náročnost

8 hodin

cíle kurzu

Cílem kurzu je představení a interpretace standardu ISO 9001:2015. Účastníci získají znalostí o přínosu implementace systému managementu kvality. Součástí kurzu je i volná diskuse lektorem s bohatými zkušenostmi pro lepšího pochopení a porozumění každého požadavku tohoto standardu z hlediska certifikované organizace.

Náplň kurzu

 1. Požadavky normy ISO 9001:2015
 2. Terminologie
 3. Procesní přístup
 4. Proces implementace
 5. Diskuse

Komu je kurz určen?

Tento kurz je určen pracovníkům systému managementu kvality, kterým představí strukturu a požadavky standardu ISO 9001:2015. Dále je vhodný pro všechny, kteří tento standard používají a potřebují vědět, jak jej interpretovat

Časová náročnost

8 hodin

cíle kurzu

Cílem kurzu je představení a interpretace požadavků letectví nad rámec standardu ISO 9001:2015. Účastníci poznají principy systému managementu kvality pro letecký průmysl a jak jsou tyto principy přeneseny do standardu AS9100D. Součástí kurzu je volná diskuse lektorem s bohatými zkušenostmi pro umožnění lepšího porozumění každému požadavku normy z hlediska organizace certifikované organizace

Náplň kurzu

 1. Požadavky normy AS9100D
 2. Terminologie
 3. Procesní přístup
 4. Proces implementace
 5. Diskuse

Komu je kurz určen?

Kurz je určen pro pracovníky organizace, která plánuje zavést, nebo již má zavedený systém managementu kvality podle standardu AS9100D. popřípadě pro budoucí a stávající interní auditory leteckého dodavatelského řetězce.

Časová náročnost

8 hodin