Stipendia na Fakultě strojní

Jednorázové stipendium pro absolventy středních škol

Fakulta strojní nabízí absolventům středních škol, kteří dosahovali po celou dobu studia výborných studijních výsledků jednorázové mimořádné stipendium ve výši 15 000 Kč.

Podmínky pro získání stipendia:

- celkové hodnocení za poslední 4 ročníky střední školy (2. pololetí) a za maturitu: prospěl s vyznamenáním
- student je přijímán ke studiu na vysokou školu poprvé
- doba od ukončení středoškolského studia není delší než 2 roky
- student písemně požádá o přidělení mimořádného stipendia po nástupu ke studiu na Fakultě strojní prostřednictvím studijního oddělení a k žádosti připojí kopie vysvědčení (výročních ze SŠ a maturitního), pokud je již neodevzdal v rámci příjímacího řízení

Stipendium bude vyplaceno v průběhu zimního semestru.

V případě dosažení velmi dobrých studijních výsledků na FST za zimní semestr (vážený studijní průměr do 1,5, složení všech povinných zkoušek za ZS), mohou tito studenti požádat o další jednorázové mimořádné stipendium ve výši 10 000 v průběhu letního semestru.

Prospěchové stipendium

Při dosahování výborných studijních výsledků je studentům prezenční formy studia FST od druhého ročníku poskytováno prospěchové stipendium. Výše stipendia pro daný akademický rok je dána Vyhláškou děkana FST.

Podmínky pro získání stipendia:

- Prospěchové stipendium přiznává děkan těm studentům, kteří dosáhli VSP podle pokynu děkana pro příslušný akademický rok, získali minimálně 60 kreditů za akademický rok po stanovenou standardní dobu studia a splnili své studijní povinnosti stanovené studijním plánem a harmonogramem akademického roku.

- Studenti, kteří studují déle, než je standardní doba studia, budou posuzováni individuálně.

- Student je povinen znát svůj VSP a při zápisu do vyššího ročníku jej potvrdí svým podpisem na zápisovém archu. V případě uvedení nesprávného údaje může být student postižen podle Disciplinárního řádu pro studenty FST.

- Při přerušení studia se výplata prospěchového stipendia pozastavuje a po opětovném nástupu do studia bude stipendium vypláceno podle pravidel platných v příslušném akademickém roce.

Mimořádné fakultní stipendium

Vynikající studijní výsledky studentů prvního ročníku jsou oceněny mimořádným stipendiem. V mimořádných případech lze studentovi udělit další jednorázové mimořádné stipendium.

Fakultní mimořádné stipendium je jednorázové nebo opakované a děkan je může studentovi přiznat: 

- za vynikající vědecké, výzkumné aktivity anebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení jeho znalostí
- výjimečně jako jednorázová pomoc v případě tíživé sociální situace studenta
- v doktorských studijních programech za vynikající studijní výsledky nebo za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí; návrh předkládá školitel oborové radě, která jej se svým vyjádřením předá děkanovi ke schválení
- na podporu studia cizinců v České republice
- jako ocenění vynikajících studijních výsledků za celou dobu studia
- za vynikající sportovní reprezentaci FST

Student žádá o přiznání fakultního mimořádného stipendia písemně prostřednictvím studijního oddělení fakulty a žádost řádně doloží.

Výši a termín vyplacení předloženého fakultního mimořádného stipendia schvaluje děkan.

Ubytovací stipendium

Pokud student splňuje podmínky stanovené Stipendijním řádem ZČU (trvalé bydliště mimo místo studia, studium v prezenční formě v prvním studijním programu daného typu, nepřekročení standardní doby studia), má nárok na ubytovací stipendium a to bez ohledu na to, zda dojíždí, či bydlí na koleji nebo v soukromí.

Sociální stipendium

Sociální stipendium je studentovi poskytováno v případě, že splňuje podmínky stanovené Stipendijním řádem ZČU (nárok na přídavek na dítě ve zvýšené výměře podle zvláštního právního předpisu).