Průběh studia

harmonogram studia

V průběhu studia se do dvou let od zahájení skládá státní doktorská zkouška a do čtyř let se ukončuje obhajobou disertační práce, kterou se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Sami si vyberete formu studia a jeho časový plán. Vytvoříme vám podmínky pro samostatnou vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost.

phd_1rocnik

Plnění Individuálního studijního plánu a dalších aktivit stanovených školitelem.

phd_2rocnik

Zpracování tezí k disertační práci a Státní doktorská zkouška.

phd_3rocnik

Stáž a zpracování disertační práce.

phd_4rocnik

Dopracování disertační práce a obhajoba disertační práce.

Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška (SDZ) prověří znalosti studenta v daném oboru. Student prokazuje zvládnutí odborných, teoretických, metodických a aplikačních poznatků z oblasti jeho odborného zaměření. Představuje a obhajuje své téze disertační práce před zkušební komisí, která posuzuje znalosti a dovednosti studenta potřebné k úspěšnému absolvování doktorského studia. Absolvováním SDZ je naplněna první etapa Individuálního studijní plánu (ISP).

Více informací

Pro detailní informace prozkoumejte dokument - Základní zásady PhD studia.

Stáže

Student doktorského studia má povinnost absolvovat během standardní doby studia studijní stáž na zahraničním pracovišti. Tato aktivita je předepsána jako povinná složka v ISP (Individuální Studijní Plán).

Více informací

Detailní informace o možnosti výběru studijní stáže a odborné praxe jsou dostupné v záložce Formuláře a pokyny - Základní zásady PhD studia. 

Disetační práce

Studium v doktorském programu se zakončuje vypracováním a obhajobou disertační práce, která prokazuje schopnost samostatné tvůrčí činnosti doktoranda a jeho schopnost vědecky pracovat. Je výsledkem řešení konkrétního vědeckovýzkumného úkolu. Výsledku musí přinést originální řešení dané problematiky a nové poznatky v daném oboru.

Více informací

Detailní informace o možnosti výběru studijní stáže a odborné praxe jsou dostupné v záložce Formuláře a pokyny - Základní zásady PhD studia.